بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت محصولات کنجدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه با دیدگاه علمی است که به پیشرفت مستمر در شرکت‌ها متمرکزاست تا ارزش ویژه‌ای را به مشتریان ارائه دهد. مدیریت کیفیت جامع، شرایطی را فراهم می‌کند که بر اساس آن، با تلاش همة افراد در سازمان و با کمترین هزینة واقعی، رضایت مشتری را به ارمغان آورد. هدفاز این پژوهش طراحی مدلی ساختاریافته است تا از طریق آن صنعت محصولات کنجدی قادر باشد به مدیریت کیفیت جامع دست یابد. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی تحقیقات پیشین داخلی و خارجی عواملی که بر اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع تأثیرگذار بوده‌اند، شناسایی گردیدند. سپس درجة اهمیت هر یک از 16 عامل شناسایی شده، با استفاده از ترفند AHP فازی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. در ادامه با استفاده از ترفند پارتو، عوامل دارای درجه اهمیت پائین حذف گردید و 10 عامل باقی‌مانده در قالب تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، ساختاربندی گردید. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های مقایسات زوجی در هر دو تکنیک را 13 تن از خبرگان صنایع تولید محصولات کنجدی تشکیل داده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از قرارگیری 10 عامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در 7 سطح است. دو عامل تعهد مدیریت و آموزش در این پژوهش در سطح آغازین قرار گرفتند که به نوعی متغیرهای کلیدی مدل را نشان می‌دهند. همچنین عامل طراحی محصولات و خدمات در سطح انتهایی مدل جای گرفت که به نوعی خروجی مدل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


خدایی میدانشاه، محسن، مالکی‌نژاد، پوریا. (1398). «بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی»، مدیریت استاندارد و کیفیت. 9 (تابستان)، 32-42.
نادری بنی، م. ابراهیم‌زاده پزشکی، ر. ابولقاسمی، م. و مالکی‌نژاد، پ. (1396). طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله‌مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:سازمان ورزش و جوانان استان یزد)، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 6(3)، 127-139.‌
Abbas, J. (2020). Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production, 242, 118458. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118458
Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., Agnikpe, C., Cai, J., Ahenkorah, E., & Dacosta, E. J. J. o. M. T. M. (2020). Exploring the mediating influences of total quality management and just in time between green supply chain practices and performance.
Ahmad, M. M., & Elhuni, R. J. B. A. I. J. (2014). Critical quality factors for successful TQM implementation in Libyan oil and gas sector.
Ahmed, R., Ali, S. I. J. P. J. o. E., Technology, & Science. (2016). Implementing TQM practices in Pakistani higher education institutions. 2(1).
Asante, E., & Ngulube, P. (2020). Critical success factors for total quality management implementation and implications for sustainable academic libraries. Library Management, 41(6/7), 545-563. doi:10.1108/LM-02-2020-0017
Bayazit, O. J. T. T. m. (2003). Total quality management (TQM) practices in Turkish manufacturing organizations.
Bhat, K. S., & Rajashekhar, J. J. T. T. J. (2009). An empirical study of barriers to TQM implementation in Indian industries.
Black, S. A., & Porter, L. J. J. D. s. (1996). Identification of the critical factors of TQM. 27(1), 1-21.
Bouranta, N., Psomas, E., Suárez-Barraza Manuel, F., & Jaca, C. (2019). The key factors of total quality management in the service sector: a cross-cultural study. Benchmarking: An International Journal, 26(3), 893-921. doi:10.1108/BIJ-09-2017-0240
Chen, J.-K., & Chen, I.-S. J. E. s. w. a. (2009). TQM measurement model for the biotechnology industry in Taiwan. 36(5), 8789-8798.
Chen, R., Lee, Y.-D., & Wang, C.-H. (2020). Total quality management and sustainable competitive advantage: serial mediation of transformational leadership and executive ability. Total Quality Management & Business Excellence, 31(5-6), 451-468. doi:10.1080/14783363.2018.1476132
Ebrahimi, Z. F., Chong, C. W., Rad, R. H. J. I. J. o. Q., & Management, R. (2014). TQM practices and employees' role stressors.
Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Sakakibara, S. J. J. o. O. m. (1994). A framework for quality management research and an associated measurement instrument. 11(4), 339-366.
Fotopoulos, C. V., & Psomas, E. L. J. T. T. j. (2010). The structural relationships between TQM factors and organizational performance.
Georgiev, S., & Ohtaki, S. (2019). Critical success factors for TQM implementation among manufacturing SMEs: Evidence from Japan. Benchmarking: An International Journal, 27(2), 473-498. doi:10.1108/BIJ-01-2019-0037
González, T. F., & Guillén, M. J. T. T. M. (2002). Leadership ethical dimension: a requirement in TQM implementation. 14(3), 150-164.
Ismail Salaheldin, S. (2009). Critical success factors for TQM implementation and their impact on performance of SMEs. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(3), 215-237. doi:10.1108/17410400910938832
Kaur, M., Singh, K., & Singh, D. (2019). Synergetic success factors of total quality management (TQM) and supply chain management (SCM): A literature review. International Journal of Quality & Reliability Management, 36(6), 842-863. doi:10.1108/IJQRM-11-2017-0228
Kumar, V., & Sharma, R. R. K. (2017). An empirical investigation of critical success factors influencing the successful TQM implementation for firms with different strategic orientation. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(9), 1530-1550. doi:10.1108/IJQRM-09-2016-0157
Kutlu, A. C., & Kadaifci, C. J. J. o. E. I. M. (2014). Analyzing critical success factors of total quality management by using fuzzy cognitive mapping.
Li, L., Markowski, C., Xu, L., & Markowski, E. J. I. J. o. P. E. (2008). TQM—A predecessor of ERP implementation. 115(2), 569-580.
Mehralian, G., Nazari Jamal, A., Rasekh Hamid, R., & Hosseini, S. (2016). TOPSIS approach to prioritize critical success factors of TQM: Evidence from the pharmaceutical industry. The TQM Journal, 28(2), 235-249. doi:10.1108/TQM-03-2014-0028
Mersha, T., Sriram, V., Herron, L. J. I. J. o. P., & Management, Q. (2009). The impact of TQM implementation in a human service agency. 4(1), 1-19.
Mosadeghrad, A. M. J. T. T. J. (2014). Why TQM programmes fail? A pathology approach.
Neyestani, B., & Juanzon, J. J. I. J. o. A. R. (2016). IDENTIFICATION OF A SET OF APPROPRIATE CRITICAL SUCCESS FACTORS (CSFS) FOR SUCCESSFUL TQM IMPLEMENTATION IN CONSTRUCTION, AND OTHER INDUSTRIES. 4(11), 1581-1591.
Nizamidou, C., & Vouzas, F. J. T. T. J. (2020). The contribution of preoccupation with failure to TQM, crisis management and HR aiming to overcome crises.
Prajogo, D. I. J. T. S. I. J. (2008). The sustainability of ISO 9001 in a legal service organisation. 28(5), 603-614.
Salleh, N. M., Zakuan, N., Ariff, M. S. M., Bahari, A. Z., Chin, T. A., Sulaiman, Z., . . . Saman, M. Z. M. (2018). Critical success factors of total quality management implementation in higher education institution: UTM case study. Paper presented at the AIP Conference Proceedings.
Samat, N., Ramayah, T., & Saad, N. M. J. M. R. N. (2006). TQM practices, service quality, and market orientation.
Saraph, J. V., Benson, P. G., & Schroeder, R. G. J. D. s. (1989). An instrument for measuring the critical factors of quality management. 20(4), 810-829.
Sila, I., & Ebrahimpour, M. J. I. j. o. p. r. (2003). Examination and comparison of the critical factors of total quality management (TQM) across countries. 41(2), 235-268.
Sit, W.-Y., Ooi, K.-B., Loke, S.-P., Han, G. T. W. J. I. J. o. S., Economics, & Management. (2011). TQM and service quality: a survey of commercial banking industry in Malaysia. 3(1), 78-91.
Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. J. B. A. I. J. (2011). Analysis of interaction among the barriers to total quality management implementation using interpretive structural modeling approach.
Talib, F., & Rahman, Z. J. S. M. Q. (2010). Critical success factors of TQM in service organizations: a proposed model. 31(3), 363-380.
Thiagarajan, T., & Zairi, M. J. T. T. m. (1997). A review of total quality management in practice: understanding the fundamentals through examples of best practice applications‐Part I.
Zairi, M. J. T. T. M. (1994). TQM: what is wrong with the terminology.
Zhang, Z., Waszink, A., & Wijngaard, J. (2000). An instrument for measuring TQM implementation for Chinese manufacturing companies. International Journal of Quality & Reliability Management, 17(7), 730-755. doi:10.1108/02656710010315247