بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت محصولات کنجدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه با دیدگاه علمی است که به پیشرفت مستمر در شرکت‌ها متمرکزاست تا ارزش ویژه‌ای را به مشتریان ارائه دهد. مدیریت کیفیت جامع، شرایطی را فراهم می‌کند که بر اساس آن، با تلاش همة افراد در سازمان و با کمترین هزینة واقعی، رضایت مشتری را به ارمغان آورد. هدفاز این پژوهش طراحی مدلی ساختاریافته است تا از طریق آن صنعت محصولات کنجدی قادر باشد به مدیریت کیفیت جامع دست یابد. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی تحقیقات پیشین داخلی و خارجی عواملی که بر اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع تأثیرگذار بوده‌اند، شناسایی گردیدند. سپس درجة اهمیت هر یک از 16 عامل شناسایی شده، با استفاده از ترفند AHP فازی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. در ادامه با استفاده از ترفند پارتو، عوامل دارای درجه اهمیت پائین حذف گردید و 10 عامل باقی‌مانده در قالب تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، ساختاربندی گردید. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های مقایسات زوجی در هر دو تکنیک را 13 تن از خبرگان صنایع تولید محصولات کنجدی تشکیل داده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از قرارگیری 10 عامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در 7 سطح است. دو عامل تعهد مدیریت و آموزش در این پژوهش در سطح آغازین قرار گرفتند که به نوعی متغیرهای کلیدی مدل را نشان می‌دهند. همچنین عامل طراحی محصولات و خدمات در سطح انتهایی مدل جای گرفت که به نوعی خروجی مدل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها