شناسایی و مدلسازی فعالیت‌های مشترک در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترک جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه محصولات پیچیده‌تر شده‌اند لذا شرکت‌ها لازم دارند با توجه به محدودیت منابع خود، به دانش و تخصص نهفته در شرکت‌های بیرونی برای نوآوری و بهبود عملکرد مراجعه کنند. بر این اساس شرکت‌ها اقدام به تشریک مساعی با یکدیگر می‌کنند. از طرفی ورود به شراکت نیازمند شناخت دقیق فعالیت‌های مشترک و ارتباط آنها با یکدیگر جهت اجرای مؤثرتر آن می‌باشند.
این پژوهش 10 فعالیت مشترک در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا از آنها به عنوان ابزاری برای ترکیب دانش و تخصص در یک شراکت، استفاده نموده و عملکرد خود را افزایش دهند، تعیین و معرفی کرده است.
«فعالیت‌های مقدماتی»، «اشتراک‌گذاری منابع و اطلاعات»، «برنامه‌ریزی مشترک»، «حل مسألة مشترک» و «اندازه‌گیری عملکرد مشترک» در دو فرایند «طراحی و توسعه محصول» و فرآیند «شراکت» به همراه جزئیات آنها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان به عنوان فعالیت‌های مشترک شناسایی شده‌اند و سپس با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری روابط بین آنها نشان داده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد هیچ فعالیت مستقلی وجود ندارد و دو فعالیت مقدماتی در فرایند طراحی (شامل بررسی همخوانی دانشی و مکمل بودن منابع) و فرایند شراکت (شامل بررسی سبک رهبری، سوابق شرکا و ...) تمامی فعالیت‌های مشترک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین چهار فعالیت مشترک در فرایند طراحی تمامی فعالیت‌های مشترک در فرایند شراکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 • Abreu, A., Macedo, P., & Camarinha-Matos, L. M. (2009). Elements of a Methodology to Assess the Alignment of Core-Values in Collaborative Networks. International Journal of Production Research, 47(17), 4907-4934.
 • Al Zaabi, S., Al Dhaheri, N., & Diabat, A. (2013). Analysis of interaction Between the Barriers for the Implementation of Sustainable Supply Chain Management. the International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(1-4), 895-905.
 • Arshinder, K., Kanda, A., & Deshmukh, S. G. (2011). A review on Supply Chain Coordination: Coordination Mechanisms, Managing Uncertainty and Research Directions. In Supply chain Coordination Under Uncertainty (pp. 39-82). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Authors, F. (2011), "Evaluation of supply chain collaboration: a Case of Apparel Retail Industry in India", International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 60 No. 2, pp: 82-98.
 • Barratt, M. (2004). Understanding the Meaning of Collaboration in the Supply Chain. Supply Chain Management: An International Journal, 9(1), 30–42.
 • Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1995). Product Development: Past Research, Present Findings, and Future Directions. Academy of Management Review, 20(2), 343-378.
 • Cao, M., & Zhang, Q. (2011). Supply Chain Collaboration: Impact on Collaborative Advantage and Firm Performance. Journal of Operations Management, 29(3), 163-180.
 • Carter, C. R., & Jennings, M. M. (2002). Social Responsibility and Supply Chain Relationships. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 38(1), 37-52.
 • Claro, D. P., Hagelaar, G., & Omta, O. (2003). The Determinants of Relational Governance and Performance: How to Manage Business Relationships?. Industrial Marketing Management, 32(8), 703-716.
 • Croom, S. and Fawcett, S. (2007), " Information Sharing and Supply Chain Performance: the role of Connectivity and Willingness", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 5, pp. 358-368.
 • Daugherty, P. J., Richey, R. G., Roath, A. S., Min, S., Chen, H., Arndt, A. D., et al. (2006). Is Collaboration Paying off for Firms? Business Horizons, 49(1), 61–70.
 • Daugherty, P. J., Richey, R. G., Roath, A. S., Min, S., Chen, H., Arndt, A. D., et al. (2006). Is Collaboration Paying off for Firms? Business Horizons, 49(1), 61-70.
 • Davidow, W. H., & Malone, M. S. (1992). The Virtual Corporation: Customization and Instantaneous Response in Manufacturing and Service; Lessons from the World's Most Advanced Companies. HarperBusiness.
 • Deng, P. S., & Tsacle, E. G. (2003). A Market-Based Computational Approach to Collaborative Organizational Learning. Journal of the Operational Research Society, 54(9), 924-935.
 • Droge, C., Vickery, S. K., & Jacobs, M. A. (2012). Does Supply Chain Integration Mediate the Relationships Between Product/Process Strategy and Service Performance? An Empirical Study. International Journal of Production Economics, 137(2), 250-262.
 • Dyer, J. H. (1997). Effective Interim Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximise Transaction Value. Strategic Management Journal, 18(7), 535-556.
 • Ernst, H. (2002). Success Factors of New Product Development: a Review of the Empirical Literature. International Journal of Management Reviews, 4(1), 1-40.
 • Fan, Z. P., Feng, B., & Suo, W. L. (2009). A fuzzy linguistic Method for Evaluating Collaboration Satisfaction of NPD Team Using Mutual-Evaluation Information. International Journal of Production Economics, 122(2), 547-557.
 • Fawcett, S. E., Jones, S. L., & Fawcett, A. M. (2012). Supply Chain Trust: the Catalyst for Collaborative Innovation. Business Horizons, 55(2), 163-178.
 • Fawcett, S. E., Magnan, G. M., & Fawcett, A. M. (2010). Mitigating resisting Forces To Achieve the Collaboration‐Enabled Supply Chain. Benchmarking: An International Journal.
 • Fawcett, S. E., Magnan, G. M., & McCarter, M. W. (2008). A three‐stage implementation model for Supply Chain Collaboration. Journal of Business Logistics, 29(1), 93-112.
 • Fawcett, S. E., Magnan, G. M., & Ogden, J. A. (2007). Achieving world-class Supply Chain Collaboration: Managing the Transformation. Center for Advanced Purchasing Studies.
 • Feller, J., Parhankangas, A., Smeds, R., & Jaatinen, M. (2013). How companies learn to collaborate: Emergence of Improved Inter-Organizational Processes in R&D Alliances. Organization Studies, 34(3), 313-343.
 • Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The Impact of Supply Chain Integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28(1), 58-71.
 • Gaur, V, Giloni, A, & Seshadri, S. (2005). Information Sharing in a Supply Chain Under ARMA Demand. Management Science, 51(6), 961-969.
 • Gunasekaran, A., Subramanian, N. & Rahman, S. (2017), “Improving supply chain Performance Through Management Capabilities”, Production Planning & Control, Vol. 28 No 6, pp.473-477.
 • Ha, B. C., Park, Y. K., & Cho, S. (2011). Suppliers' Affective Trust and Trust in Competency in Buyers: Its Effect on Collaboration and Logistics Efficiency. International Journal of Operations & Production Management.
 • Hadaya, P., & Cassivi, L. (2007). The role of Joint Collaboration Planning Actions in a Demand Driven Supply Chain. Industrial Management & Data Systems.
 • Han, S., Chu, C. H., & Yang, S. (2007, August). Developing a Collaborative Supply Chain Reference Model: a Case Study in China. In 2007 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (pp. 1-6). IEEE.
 • Heide, J. B., & John, G. (1992). Do Norms Matter in Marketing Relationships?. Journal of Marketing, 56(2), 32-44.
 • Horvath, L. (2001). Collaboration: the Key to Value Creation in Supply Chain Management. Supply Chain Management: an International Journal.
 • Kotzab, H., Munch, H. M., de Faultrier, B., & Teller, C. (2011). Environmental Retail Supply Chains: When Global Goliaths Become Environmental Davids. International Journal of Retail & Distribution Management.
 • Kumar, G., & Banerjee, R. N. (2012). Collaboration in Supply Chain: An Assessment of Hierarchical Model Using Partial Least Squares (PLS). International Journal of Productivity and Performance Management.
 • Kumar, G., Banerjee, R. N., Meena, P. L., & Ganguly, K. K. (2017). Joint Planning and Problem Solving Roles in Supply Chain Collaboration. IIMB Management Review, 29(1), 45-57.
 • Kumar, R. (2014). Managing Ambiguity in Strategic Alliances. California Management Review, 56(4), 82-102.
 • Loch, C. and Tapper, U. (2002), "Implementing a Strategy‐Driven Performance Measurement System for an Applied Research Group", Journal of Product Innovation Management, Vol. 19 No. 3, pp. 185-198.
 • Lockström, M, Schadel, J, Harrison, N, Moser, R., & Malhotra, M. K. (2010). Antecedents to Supplier Integration in the Automotive Industry: a Multiple-Case Study of Foreign Subsidiaries in China. Journal of Operations Management, 28(3), 240-256.
 • Lorentz, H. (2008). Collaboration in Finnish‐Russian Supply Chains: Effects on Performance and the role of Experience. Baltic Journal of Management.
 • Lusch, R. F, & Brown, J. R. (1996). Interdependency, Contracting, and Relational Behavior in Marketing Channels. Journal of Marketing, 60(4), 19-38.
 • Mathuramaytha, C. (2011), "Supply Chain Collaboration-What’s an Outcome? A theoretical model", In International Conference on Financial Management and Economics IPEDR, IACSIT Press, Singapore Vol. 11, pp. 102-108.-145
 • Matopoulos, A, Vlachopoulou, M, Manthou, V, & Manos, B. (2007). A Conceptual Framework for Supply Chain Collaboration: Empirical evidence From the Agri-Food Industry. Supply Chain Management: An International Journal, 12(3), 177-186.
 • Menon, A, Chowdhury, J. & Lukas, B. A. (2002). Antecedents and Outcomes of New Product Development Speed: An Interdisciplinary Conceptual Framework. Industrial Marketing Management, 31(4), 317-328.
 • Meunier-FitzHugh, K. Le and Piercy, N. (2007), "Does Collaboration Between Sales and marketing Affect Business Performance?", Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 27 No. 3, pp. 207-220.
 • Min, S., Roath, A. S, Daugherty, P. J, Genchev, S. E, Chen, H., Arndt, A. D., & Richey, R. G. (2005). Supply Chain Collaboration: What's Happening?. The International Journal of Logistics Management.
 • Müller, M., & Gaudig, S. (2011). An Empirical Investigation of Antecedents to Information Exchange in Supply Chains. International Journal of Production Research, 49(6), 1531-1555.
 • Nyaga, G. N, Whipple, J. M, & Lynch, D. F. (2010). Examining supply Chain Relationships: do buyer and Supplier Perspectives on Collaborative Relationships Differ?. Journal of Operations Management, 28(2), 101-114.
 • Parung, J. and Bititci, U. (2008), "A metric for Collaborative Networks". Business Process Management Journal. Vol. 14 No. 5, pp.654-674.
 • Paulraj, A, Lado, A. A, & Chen, I. J. (2008). Inter-Organizational Communication as a Relational Competency: Antecedents and Performance Outcomes in Collaborative Buyer-Supplier Relationships. Journal of Operations Management, 26(1), 45-64.
 • Pilbeam, C., Alvarez, G., & Wilson, H. (2012). The Governance of Supply Networks: a Systematic literature Review. Supply Chain Management: An International Journal.
 • Prange, C., Eng, T. Y., & Li, J. (2015). Collaborative New Product alliances: A Review Of the literature and Research Perspectives. Strategic Change, 24(4), 351-371.
 • Rahmawati, Y., Anwar, N., & Utomo, C. (2014). A Concept of Successful Collaborative Design Towards Sustainability of Project Development. International Journal of Economics and Management Engineering, 7(4), 1042-1048.
 • Salam, M.A. (2017), "The Mediating Role of Supply Chain Collaboration on the Relationship Between Technology, Trust and Operational Performance". Benchmarking: An International Journal, Vol. 24 No. 2, pp.298-317.
 • Schreiner, M, Kale, P, & Corsten, D. (2009). What Really is Alliance Management Capability and How Does it Impact Alliance Outcomes and Success?. Strategic Management Journal, 30 (13), 1395-1419.
 • Simatupang, T. M, & Sridharan, R. (2004). Benchmarking Supply Chain Collaboration: An Empirical Study. Benchmarking: An International Journal, 11(5), 484-503.
 • Simatupang, T. M, & Sridharan, R. (2005). The Collaboration Index: a Measure For Supply Chain Collaboration. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
 • Singh, H, Garg, R. K, & Sachdeva, A. (2018). Framework to Precede Collaboration in Supply Chain. Benchmarking: An International Journal.
 • Singh, P. J, & Power, D. (2009). The Nature and Effectiveness of Collaboration Between Firms, Their Customers and SUPPLIERS: a Supply Chain Perspective. Supply Chain Management: An International Journal.
 • Sivadas, E, & Dwyer, F. R. (2000). An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes. Journal Of Marketing, 64(1), 31-49.
 • Slone, R. E. (2004). Leading a Supply Chain Turnaround. Harvard Business Review, 82(10), 114-21.
 • Sluyts, K., Matthyssens, P, Martens, R, & Streukens, S. (2011). Building Capabilities to Manage Strategic Alliances. Industrial Marketing Management, 40(6), 875-886.
 • Soni, G, & Kodali, R. (2012). A Critical Review of Empirical Research Methodology in Supply Chain Management. Journal of Manufacturing Technology Management.
 • Soosay, C.A, Hyland, P.W. and Ferrer, M. (2008), "Supply Chain Collaboration: Capabilities for Continuous Innovation". Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 13 No. 2, pp.160-169.
 • Tracey, M., Lim, J. S, & Vonderembse, M. A. (2005). The Impact of Supply Chain Management Capabilities on Business Performance. Supply Chain Management: An International Journal.
 • Tuli, P., & Shankar, R. (2015). Collaborative and lean new Product Development Approach: a Case Study in the Automotive Product Design. International Journal of Production Research, 53(8), 2457-2471
 • Vanpoucke, E, Boyer, K. K, & Vereecke, A. (2009). Supply Chain Information Flow Strategies: an Empirical Taxonomy. International Journal of Operations & Production Management.
 • Vanpoucke, E, Vereecke, A, & Wetzels, M. (2014). Developing supplier Integration Capabilities for Sustainable Competitive Advantage: A dynamic Capabilities Approach. Journal of Operations Management, 32(7-8), 446-461.
 • Vollmann, T., Berry, W., Whybark, C. and Jacobs, R. (2005), Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill, New York, NY.
 • Whipple, J. M., & Russell, D. (2007). Building supply chain collaboration: a Typology of Collaborative Approaches. The International Journal of logistics Management.
 • Wilding, R, Wagner, B, Gimenez, C, & Tachizawa, E. M. (2012). Extending Sustainability to Suppliers: a Systematic literature Review. Supply Chain Management: an International Journal.
 • Winston, E, Dadzie, C.A. and Dadzie, K.Q. (2009), "How managers Handle Conflict In Supply Chain Collaborative Relationships in Ghana", Journal of African Business, Vol. 10 No. 2, pp.203-217.
 • Wu, W. H, Yeh, S. C, & Fang, L. C. (2007). The Development of a Collaborative Design Chain Reference Model for the Motorcycle Industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35(3), 211-225.
 • Zacharia, Z. G, Nix, N. W, & Lusch, R. F. (2009). An Analysis of Supply Chain Collaborations and Their Effect on Performance Outcomes. Journal of Business Logistics, 30(2), 101-123.
 • Zaheer, A, McEvily, B., & Perrone, V. (1998). Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal trust on Performance. Organization Science, 9(2), 141-159