ارائه مدل ترکیبی ارزیابی تاثیر نوآوری کارکنان و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر رضایت کاربران دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات،‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله تعیین بهترین طرح برای بهبود وضعیت فعلی دانشگاه جامع علمی کاربردی است. نوع هدف در این پژوهش کاربردی بوده و از روش‌های ترکیبی یا کیفی-کمی برای رسیدن به این هدف استفاده شده است. برای این منظور مدلی ترکیبی طراحی‌شده است که در آن تأثیر کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و نوآوری کارکنان سازمانی دانشگاه علمی کاربردی براساس رضایت کاربران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. جامعة هدف در این پژوهش تمامی کارکنان و دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند و برای تعیین نمونة آماری مناسب در این پژوهش از نظریه کلاین و فرمول کوکران استفاده شده است. در این پژوهش پرسشنامه‌ا‌ی برمبنای تحقیقات میدانی، نظر خبرگان و مدل سروکوال برای بررسی کیفیت خدمات باتوجه به ابعاد فرهنگ‌سازی سازمان، اعتقاد و باور مدیران ارشد، ساختار سازمانی، کیفیت خدمات ملموس، قابلیت اطمینان خدمات و پاسخگویی مسئولین طراحی شد. روایی پرسشنامه‌ها با روش لاوشه و پایایی آن‌ها بر اساس آلفای کرونباخ (964/0) بررسی گردید. این پرسشنامه‌ها بین نمونه آماری توزیع شد و پاسخ‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس بررسی گردید. در ادامه با استفاده از آزمون فرضیه پیرسون، همبستگی متغیر‌های پژوهشی بررسی شد و مشخص گردید که مهم‌ترین فرضیه در بخش کیفیت خدمات فناوری اطلاعات مربوط به اعتقاد و باور مدیران ارشد سازمان و در بخش نوآوری کارکنان سازمانی مربوط به قابلیت اطمینان خدمات است. در ادامه اولویت طرح‌های پیشنهادی برای ارتقاء کیفیت خدمات دانشگاهی براساس نظرات خبرگان، با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و معیارهای مذکور در نرم‌افزار سوپردسیژن بررسی گردید. درنهایت سوپرماتریس ارزیابی طرح‌ها محاسبه شد و بهترین طرح تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


ارشادی، محمدمهدی، ارشادی، محمدجواد، چرسنج، علیرضا. (1397). «طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پای، مدل سروکوال و ANP»، فصلنامة مدیریت استاندارد و کیفیت، دورة 8؛ شمارة 2، 17-32.
اسلامی، محمدحسین و پروین بدیچی. (۱۳۹۶). «فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها»، اولین همایش سالانة مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران، کیش، شرکت هم‌اندیشان نوآور علم، 59-68.
بکاییان، حسن و علی معقول. (1396). «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری کارکنان باتوجه به نقش میانجی مدیریت دانش و خلاقیت»، دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران؛ 32-43.
حبیب‌پور، کرم و رضا صفری. (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران: انتشارات متفکران، چاپ چهارم.
درودی، هما و حامد سلوکی مقدم. (1396). «تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری محصول باتوجه به نقش گرایش به کارآفرینی شرکتی، شدت رقابت و افزایش انگیزه، دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه»، تهران، دانشگاه اسوه، دانشگاه تهران، 106-129.
زندحسامی، حسام، سید شهاب‌الدین حسینی و مسعود ثابت. (1396). «تأثیر هوشمندی فناوری بر نوآوری فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان»، فصلنامة مطالعات مدیریت و کارآفرینی، بهار 1396، دورة 3، شمارة 1، 110-127.
سوفی نیارکی، سیما، ارشادی، محمدجواد، نعیمی صدیق، علی. (1398)، «ارائة مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)»، فصلنامة آموزش و توسعة منابع انسانی، دورة 21، شماره 2، 21-35.
صادقی، یدالله و عباس خمسه. (1396). «ارزیابی و تحلیل عملکرد عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت پتروشیمی جم با رویکرد هوشمندی تکنولوژی»، «کنفرانس سالانة پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزة هوشمندی»، تهران، دبیرخانة دائمی کنفرانس، دانشگاه تهران، 104-116.
قربانی ع، حبیبی ع. (1398). «ارزیابی تأثیر عوامل مرتبط با روابط مشتری با برند بر وفاداری به برند در خدمات فناوری محور (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا)»، فصلنامة علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دورة 3، شمارة 22، 90-111.
کیخا احمد، ابیلی خدایار. (1399). «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مبتنی‌بر مدل سروکوالSERVQUAL»، دو فصلنامة مطالعات آموزشی نما آجا، دورة 15، شمارة 1، ۲۸-۴۱.
مانیان، امیر، موسی‌خانی، محمد، رحیمیان، سمانه. (1393). «ارائة‏ مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران»، مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، دورة 2، شمارة 8، 37-65.
محمدی لرد، عبدالمحمود. (1388). فرایندهای تحلیل شبکه‌ای و سلسلهمراتبی، تهران: انتشارات البرز فردانش، چاپ اول.
مرزبان، شهریار و شاپور امین شایان جهرمی. (1395). «تبیین تأثیر کیفیت خدمات و نوآوری سازمانی بر مؤلفة اول اثربخشی سازمانی مطالعة موردی: ادارة کل ورزش و جوانان استان فارس»، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 56-68.
Basfirinci, C., & Mitra, A. (2015). A cross cultural investigation of airlines service quality through integration of Servqual and the Kano model. Journal of Air Transport Management, 42(1), 239-248.
Camisón, C., & Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of business research, 67(1), 2891-2902.
Chuang, S. H., & Lin, H. N. (2017). Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining the resource-based perspective and innovation strategy. The Journal of Strategic Information Systems, 26(1), 22-38.
Daft, R. L. (2015). Organization theory and design. Cengage learning.
Gera, R., Mittal, S., Batra, D. K., & Prasad, B. (2017). Evaluating the Effects of Service Quality, Customer Satisfaction, and Service Value on Behavioral Intentions with Life Insurance Customers in India. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), 8(3), 1-20.
Hamidi, S., & Benabdeljlil, N. (2015). Managerial and Technological Innovations: Any Relationship? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181(1), 286-292.
Hasanov, J., & Khalid, H. (2015). The impact of website quality on online purchase intention of organic food in Malaysia: A WebQual model approach. Procedia Computer Science, 72(1), 382-389.
Hemdi, M. A., Rahman, S. A. S., Hanafiah, M. H., & Adanan, A. (2016). Airport self-service check-in: The influence of technology readiness on customer satisfaction. In 3rd International Hospitality and Tourism Conference, IHTC 2016 and 2nd International Seminar on Tourism, ISOT 2016. CRC Press/Balkema.
Høst, V., & Knie-Andersen, M. (2004). Modeling customer satisfaction in mortgage credit companies. International Journal of Bank Marketing, 22(1), 26-42.
Kar AK (2020). What Affects Usage Satisfaction in Mobile Payments? Modelling User Generated Content to Develop the “Digital Service Usage Satisfaction Model”. Information Systems Frontiers. 18(1), 1-21.
Lee, S., & Jo, D. (2021). Determinants of Technology-Based Self-Service Acceptance. In Data Science and Digital Transformation in the Fourth Industrial Revolution (pp. 39-51). Springer, Cham.
Levi, D. M., & Klein, S. A. (1990). The role of separation and eccentricity in encoding position. Vision research, 30(4), 557-585.
NGUYEN TH (2020). Impact of leader-member relationship quality on job satisfaction, innovation and operational performance: A case in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business; 7(6), 449-56.
Piercy, N. (2014). Online service quality: Content and process of analysis. Journal of Marketing Management, 30(7-8), 747-785.
Rajendran, R. P., & Suresh, J. (2017). Customer Satisfaction Index as a Performance Evaluation Metric: A Study on Indian E-Banking Industry. International Journal of Business, 22(3), 251-274.
Ratanavilaikul, B. (2018). Customer perceived value, satisfaction, and behavioral intentions in the logistic industry. AU Journal of Management, 10(2), 63-71.
Shahid Iqbal, M., Ul Hassan, M., & Habibah, U. (2018). Impact of self-service technology (SST) service quality on customer loyalty and behavioral intention: The mediating role of customer satisfaction. Cogent Business & Management, 5(1), 1-24.
Sindwani, R. (2018). Technology-Based Self-Service Banking Quality Dimensions, Customer Satisfaction, and Loyalty. Optimizing Current Practices in E-Services and Mobile Applications, 139-150.
Sindwani, R., & Goel, M. (2016). The Relationship between Service Quality Dimensions, Customer Satisfaction and Loyalty in Technology based Self Service Banking. International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), 8(2), 54-70.
Wang, C., Harris, J., & Patterson, P. G. (2017). Modeling the habit of self-service technology usage. Australian Journal of Management, 42(3), 462-481.