ارائه مدل ترکیبی ارزیابی تاثیر نوآوری کارکنان و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر رضایت کاربران دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، پژوهشکده فناوری اطلاعات،‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله تعیین بهترین طرح برای بهبود وضعیت فعلی دانشگاه جامع علمی کاربردی است. نوع هدف در این پژوهش کاربردی بوده و از روش‌های ترکیبی یا کیفی-کمی برای رسیدن به این هدف استفاده شده است. برای این منظور مدلی ترکیبی طراحی‌شده است که در آن تأثیر کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و نوآوری کارکنان سازمانی دانشگاه علمی کاربردی براساس رضایت کاربران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. جامعة هدف در این پژوهش تمامی کارکنان و دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند و برای تعیین نمونة آماری مناسب در این پژوهش از نظریه کلاین و فرمول کوکران استفاده شده است. در این پژوهش پرسشنامه‌ا‌ی برمبنای تحقیقات میدانی، نظر خبرگان و مدل سروکوال برای بررسی کیفیت خدمات باتوجه به ابعاد فرهنگ‌سازی سازمان، اعتقاد و باور مدیران ارشد، ساختار سازمانی، کیفیت خدمات ملموس، قابلیت اطمینان خدمات و پاسخگویی مسئولین طراحی شد. روایی پرسشنامه‌ها با روش لاوشه و پایایی آن‌ها بر اساس آلفای کرونباخ (964/0) بررسی گردید. این پرسشنامه‌ها بین نمونه آماری توزیع شد و پاسخ‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس بررسی گردید. در ادامه با استفاده از آزمون فرضیه پیرسون، همبستگی متغیر‌های پژوهشی بررسی شد و مشخص گردید که مهم‌ترین فرضیه در بخش کیفیت خدمات فناوری اطلاعات مربوط به اعتقاد و باور مدیران ارشد سازمان و در بخش نوآوری کارکنان سازمانی مربوط به قابلیت اطمینان خدمات است. در ادامه اولویت طرح‌های پیشنهادی برای ارتقاء کیفیت خدمات دانشگاهی براساس نظرات خبرگان، با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و معیارهای مذکور در نرم‌افزار سوپردسیژن بررسی گردید. درنهایت سوپرماتریس ارزیابی طرح‌ها محاسبه شد و بهترین طرح تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها