طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد.

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی-گروه صنعت و فن

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد.

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی یزد.

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

چکیده

در سال‌های اخیر، با توجه به رقابت گسترده و افزایش رقبا در صنعت بانکداری و همچنین ورود بانک‌های خصوصی به این عرصه، سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان؛ مورد توجه بسیاری از محققین و مدیران قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، معاونین و کارکنان شعب بانک ملی استان یزد است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که ابتدا به منظور تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی میان عوامل شناسایی شده و ارائه مدل مفهومی پژوهش با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تعداد 12 نفر از مدیران و معاونین شعب بانک ملی استان یزد به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در ادامه؛ پس از طراحی مدل مفهومی استقرار مدیریت کیفیت جامع و به منظور برازش مدل مفهومی به دست آمده بر اساس رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS تعداد 250 پرسشنامه میان کارکنان شعب بانک ملی استان یزد توزیع گردیدکه از این میان تعداد 236 پرسشنامه بازگشت داده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعهد مدیریت ارشد به عنوان کلیدی‌ترین عامل در استقرار مدل مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد شناخته شده که خود بر به‌کارگیری سیاست، تأثیر مثبت و معناداری نیز حکایت دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که به‌کارگیری سیاست و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در راستای مدیریت کیفیت جامع بر ارتباط با مشتری، ارزیابی و بازخورد و آموزش کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. از دیگر نتایج به دست آمده در این پژوهش می‌توان به تأثیر ارتباط با مشتری، ارزیابی و بازخورد و آموزش کارکنان بر بهبود و کنترل فرآیند، مشارکت و نوآوری کارکنان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، حمید و مراد نژادی، مسعود (1397). تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده­سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی. فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، شماره 2، صفحات 48-33.
بلوکی کرونده، محمد علی؛ امیرکبیری، علیرضا و جمشیدی، مینا (1399). الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری. مطالعات منابع انسانی، شماره 14، صفحات 63-43.
بهبود،رضا، بقایی، حنا، رستگار، عباسعلی. (1398). سنجش کارایی پروژه‌های شش سیگمای ناب در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیاز متوازن توسعه یافته و  .MCDM نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت، 9(4)، 346-358.
پیغان، سعید (1399). بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی. پژوهش­های پیشرفت و تعالی، شماره 3، صفحات 18-1.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی  معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران،1395.
دل­بهاری، وحیده و عبدی، امیر (1396). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر در پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. مهندسی فرآیند­ها، شماره 10، صفحات 15-1.
صادقی مقدم، محمد رضا، مومنی، رامین. (1396). استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع نرم بر اساس الگوی APQC ارائه مدل ساختاری(مورد مطالعه:شعب بانک سامان). مدیریت بهره‌وری, 11(2(41) تابستان)، 7-30.
صفاری دربرزری، علی؛ مالکی نژاد، پوریا؛ ضیاییان، مهران؛ اژدری، علی (1399). طراحی مدل جامع تاب‌آوری بیمارستانی در مواجه با بیماری کرونا. مدیریت سلامت، 2، 88-77.
عارف نژاد، محسن؛ سپهوند، رضا و رحیمی اقدم، صمد (1399). مدل ارتقاء چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف­پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، شماره 1، صفحات 26-1.
عندلیب اردکانی، داود (1395). روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله. تهران: انتشارات ترمه.
فرهنگ، آرین؛ سعیدنیا، حمیدرضا؛ وهاب­زاده، شادان و مهرانی، هرمز (1399). ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت­ها در صنعت بانکداری با تمرکز بر متغیر وابستگی به برند و کارکرد آن در حوزه حقوق شهروندی. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 14، صفحات 160-147.
قلی­زاده، همت و سربندی، شادی (1398). ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت و وفاداری مشتریان. بررسی­های بازرگانی، شماره 103، صفحات 114-102.
محمدیانی، زهرا؛ اسماعیلی، محمود رضا و وحدتی، حجت (1396). بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در نظام بانکی. پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 69، صفحات 82-57.
نادری بنی، محمود؛ ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا؛ ابولقاسمی، مهدی؛ مالکی نژاد، پوریا. (1396). طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: سازمان ورزش وجوانان استان یزد). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6، 127-139.
حسینی بامکان، سید مجتبی؛ مالکی نژاد، پوریا؛ ضیاییان، مهران (1398). بررسی و تحلیل زنجیره تأمین خدمات شهری (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). مدیریت شهری، 56، 92-73.
Abbas, J. (2020). Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production, 242, 118458.
Aburayya, A., Alshurideh, M., Al Marzouqi, A., Al Diabat, O., Alfarsi, A., Suson, R., Salloum, S. A. (2020). An empirical examination of the effect of TQM practices on hospital service quality: an assessment study in UAE hospitals. Syst. Rev. Pharm, 11(9), 347–362.
Ahmed, R., & Ali, S. I. (2016). Implementing TQM practices in Pakistani higher education institutions. Pakistan Journal of Engineering, Technology & Science, 2(1).
Al-Marri K, Ahmed AMMB, Zairi M (2007) Excellence in service: an empirical study of the UAE banking sector. International Journal of Quality and Reliability Management 24: 164-176.
Alshourah, S. (2021). Total quality management practices and their effects on the quality performance of Jordanian private hospitals. Management Science Letters, 11(1), 67–76.
Anil, A. P., & Satish, K. P. (2016). Investigating the relationship between TQM practices and firm’s performance: A conceptual framework for Indian organizations. Procedia Technology, 24, 554–561.
Akao, Y., Watson, G., & Mazur, G. H. (2020). Hoshin Kanri: Policy deployment for successful TQM. Productivity Press.
Alzoubi, H., & Ahmed, G. (2019). Do TQM practices improve organisational success? A case study of electronics industry in the UAE. International Journal of Economics and Business Research, 17(4), 459–472.
Amin, M., Aldakhil, A. M., Wu, C., Rezaei, S., & Cobanoglu, C. (2017). The structural relationship between TQM, employee satisfaction and hotel performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management.