دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 42، خرداد 1401 
طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

صفحه 110-152

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

علی صفاری دربرزی؛ ناصر صدرا ابرقویی؛ هانیه دشتی؛ داوود سرچمی