روش شناسی سنجش سطح بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت دولتی فناور فعال در صنعت خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس حوزه کسب و کار و فناوری اطلاعات

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

10.22034/jsqm.2022.340320.1411

چکیده

نقش‌آفرینی فناوری اطلاعات در راهبردهای اصلی کسب و کار شرکت‌های تولیدی و صنعتی و کسب جایگاه راهبردی "فناوری اطلاعات به عنوان شریک کسب و کار"، از یک طرف فرصتی برای کاهش هزینه‌ها و زمان اکتساب و افزایش کیفیت محصولات و از طرفی تهدیدی برای کسب و کار شرکت بدلیل وابستگی به خدمات فناوری اطلاعات و دغدغه تداوم ارائه خدمات و قابلیت بازگشت‌پذیری پس از بحران است. استانداردها و به‌روش‌هایی مانند سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (بر اساس استاندارد ISO/IEC 20000-1 یا چارچوب ITIL) به مدیریت مناسب خدمات و کاهش سطح ریسک ناشی از این تحول متناسب با سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات شرکت، کمک می‌کنند.
در تحقیق حاضر، با روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه موردی، تلاش کرده است تا ضمن تشریح مفاهیم بنیادین سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و سنجش سطح بلوغ فرایندها، مدل سنجش بلوغ فرایندی را برای فرایندهای ITIL در شرکت مورد مطالعه اجرا و نتایج عینی و قابل اتکایی برای شرکت‌های با زمینه مشابه فراهم نماید.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از 30 فرایند و کارکرد تحت ارزیابی، 4 فرایند مدیریت استراتژی، مدیریت عملیات، مدیریت دارایی و پیکربندی و تست و اعتبارسنجی کمترین سطح بلوغ و 5 فرایند مدیریت تداوم کسب و کار، ارزیابی تغییر، مدیریت دانش، مدیریت تامین‌کنندگان و مدیریت امنیت بیشترین سطح بلوغ را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


AXELOS, A. (2019). ITIL foundation: ITIL 4 edition: TSO (The Stationery Office), ein Unternehmen von Williams Lea.
Dryden, S. (2019). Effective Implementation of ITIL/ISO 20000 Problem Management.
Fisher, D. M. (2004). The business process maturity model: a practical approach for identifying opportunities for optimization. Business Process Trends, 9(4), 11-15.
Hammer, M. (2007). The process audit. Harvard business review, 85(4), 111.
Harmon, P. (2004). Evaluating an organizations business process maturity.
ISO, I. (2004). IEC 15504-2: Information Technology-Process assessment-Part 2: Performing an Assessment. In: Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.
Lee, J., Lee, D., & Kang, S. (2007). An overview of the business process maturity model (BPMM). Advances in web and network technologies, and information management, 384-395.
Mathiesen, P., Bandara, W., Delavari, H., Harmon, P., & Brennan, K. (2011). A comparative analysis of business analysis (BA) and business process management (BPM) capabilities. Paper presented at the ECIS 2011 Proceedings [19th European Conference on Information Systems].
Maull, R. S., Tranfield, D. R., & Maull, W. (2003). Factors characterising the maturity of BPR programmes. International Journal of Operations & Production Management.
McCormack, K., Willems, J., Van den Bergh, J., Deschoolmeester, D., Willaert, P., Štemberger, M. I., . . . Vuksic, V. B. (2009). A global investigation of key turning points in business process maturity. Business Process Management Journal.
Posthumus, S., Von Solms, R., & King, M. (2010). The board and IT governance: The what, who and how. South African Journal of Business Management, 41(3), 23-32.
Röglinger, M., Pöppelbuß, J., & Becker, J. (2012). Maturity models in business process management. Business Process Management Journal.
Rohloff, M. (2009). Case study and maturity model for business process management implementation. Paper presented at the International Conference on Business Process Management.
Rosemann, M., & Brocke, J. v. (2015). The six core elements of business process management. In Handbook on business process management 1 (pp. 105-122): Springer.
Rudd, C., & Sansbury, J. (2013). ITIL® maturity model and self-assessment service: User guide. AXELOS Limited, Norwich, UK.
Rummler, G., & Brache, A. (2004). Business process management in US firms today. Rummler-Brache Group.
(2021). IT Governance Framework for Cloud Computing Environment of Governmental Organisations. (Ph.D). Allameh Tabataba'i University,
Van Bon, J. (1970). ITIL® 2011 Edition-A Pocket Guide: Van Haren.
Weber, C., Curtis, B., & Gardiner, T. (2008). Business process maturity model (BPMM) version 1.0. Fecha de consulta, 4.