روش شناسی سنجش سطح بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت دولتی فناور فعال در صنعت خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حوزه کسب و کار و فناوری اطلاعات

10.22034/jsqm.2022.340320.1411

چکیده

نقش‌آفرینی فناوری اطلاعات در راهبردهای اصلی کسب و کار شرکت‌های تولیدی و صنعتی و کسب جایگاه راهبردی "فناوری اطلاعات به عنوان شریک کسب و کار"، از یک طرف فرصتی برای کاهش هزینه‌ها و زمان اکتساب و افزایش کیفیت محصولات و از طرفی تهدیدی برای کسب و کار شرکت بدلیل وابستگی به خدمات فناوری اطلاعات و دغدغه تداوم ارائه خدمات و قابلیت بازگشت‌پذیری پس از بحران است. استانداردها و به‌روش‌هایی مانند سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (بر اساس استاندارد ISO/IEC 20000-1 یا چارچوب ITIL) به مدیریت مناسب خدمات و کاهش سطح ریسک ناشی از این تحول متناسب با سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات شرکت، کمک می‌کنند.
در تحقیق حاضر، با روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه موردی، تلاش کرده است تا ضمن تشریح مفاهیم بنیادین سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و سنجش سطح بلوغ فرایندها، مدل سنجش بلوغ فرایندی را برای فرایندهای ITIL در شرکت مورد مطالعه اجرا و نتایج عینی و قابل اتکایی برای شرکت‌های با زمینه مشابه فراهم نماید.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از 30 فرایند و کارکرد تحت ارزیابی، 4 فرایند مدیریت استراتژی، مدیریت عملیات، مدیریت دارایی و پیکربندی و تست و اعتبارسنجی کمترین سطح بلوغ و 5 فرایند مدیریت تداوم کسب و کار، ارزیابی تغییر، مدیریت دانش، مدیریت تامین‌کنندگان و مدیریت امنیت بیشترین سطح بلوغ را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


دوره 12، شماره 1
خرداد 1401
صفحه 24-52
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401