بهبود عملکرد صنایع دارویی و لوازم پزشکی در اثر یکپارچگی زنجیره‌تأمین؛ بررسی نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم

10.22034/jsqm.2022.311851.1370

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره‌تأمین با عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه تولید دارو و لوازم پزشکی از طریق مدیریت کیفیت است. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت‌های تولید دارو و لوازم پزشکی در ایران است. روش نمونه‌گیری، احتمالی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده که بر این اساس تعداد 260 پرسشنامه بین شرکت‌ها توزیع شد که از این تعداد 170 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. از منظر هدف، این پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی – توصیفی است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها بیان می‌کنند که یکپارچگی زنجیره‌تأمین بر عملکرد شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر دارد. همچنین تأثیر ابعاد مختلف یکپارچگی زنجیره‌تأمین بر عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار شرکت‌های فعال در حوزه تولید دارو و لوازم پزشکی از طریق مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ابعاد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تأمین‌کنندگان و یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار شرکت‌ها از طریق مدیریت کیفیت تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها