تأثیرکیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاری شمال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره بررسی منابع کالا، شرکت حفاری شمال

2 استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

10.22034/jsqm.2022.296988.1349

چکیده

در این مقاله تلاش شده عوامل موثر بر ارزش ویژه برند صنعتی شرکت حفاری شمال که یکی از شرکتهای حفاری در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز کشور ایران می باشد، بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهشهای کاربردی و از منظر مسیر و نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای توصیفی- پیمایشی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی، حفاری، بازرگانی، عملیات و امور حقوقی و قراردادهای شرکتهای طرف قرارداد شرکت حفاری شمال بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که 300 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بین کارشناسان و مدیران شرکتهای مذکور توزیع شد که تعداد 290 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و از نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که این عوامل (اعتماد و کیفیت رابطه) تأثیر مثبتی بر روی ارزش ویژه برند صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


حیدرزاده، کامبیز و ملایی، الهه.(1385). "ارزیابی ‌تأثیر بین اعتماد، تعهد و کیفیت ارتباط در صنعت خرده فروشی". مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 71، صص 39-27.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ سید مطهری، سید مهدی و کجوری، حمید رضا.(1391). "عوامل ‌تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت‌های بیمه از نگاه مشتریان". پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص 99-75.
رحیم نیا، فریبرز و فاطمی، سید زهرا. (1391). "بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در ‌تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند". فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، صص92-73.
رستگار،علی؛ خضری، رشید؛ کریمی، رسول(1395) تأثیر برند بر رفتار مصرف کننده؛  چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌‌های نوین در مدیریت و حسابداری، تهران
رنجبریان، بهرام؛ جمشیدیان، مهدی و دهقان، زیاد.(1386). "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام های تجاری مختلف در شهر اصفهان". دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 23، صص 118-109.
روستا، احمد؛ احمدزاده، مرتضی و زنگیان، سمیه.(1395). " تبیین تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی‌گری ارزش ویژه برند"،مدیریت برند؛ دوره 2، شماره دو؛ صص 13-44
عزیزی، شهریار و صائب، شکر گزار.(1393). "‌تأثیر هم خوانی شخصیت مصرف‌کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف‌کننده به برند و نقش تعدیل گر درگیری ذهنی با محصول". فصلنامه مدیریت برند، سال اول، شماره دوم، صص 60-33.
فخریه، مهدی؛ رحیم نیا، فریبرز و پویا، علیرضا.(1393). "‌تأثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار- فروشنده". مقاله چاپ شده در اولین همایش ملی بازاریابی، 10 الی 11 اردیبهشت ماه، مشهد، ایران: صص 20-1. 
کاتلر، فیلیپ و کلر، کوین لین.(1391). "مدیریت بازاریابی". ترجمه راه چمنی، احمد؛ صفائی، مجید؛ فتح اللهی کهنه شهری، افشین. تهران، انتشارات بهمن برنا، چاپ اول، صص 498-1.
مروتی شریف آبادی علی؛ کشورشاهی محمدکاظم؛ رستگار مهسا(1390) ارتباط ابعاد ارزش ویژه برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE (مورد مطالعه: شرکت های بیمه بدنه خودرو)، کاوش های مدیریت بازرگانی،3(6)؛ 1-22
همتی، امین؛ موتمنی، علی رضا و مرادی، هادی.(1391). "تأثیر شخصیت بر نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری"، پژوهشنامه بازرگانی،  شماره63؛ صص 163-192
ولی پور، پیمان و سیاری،مریم.(1399). "تأثیر عنوان برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند در صنایع پوشاک (مورد مطالعه برند ال‌سی‌من)"، علوم و فنون نساجی و پوشاک؛ سال نهم، شماره یک، صص 31-38
Agarwal, M. K. and Rao, V. R. (1996). “An Empirical Comparison Of Consumer- Based Measures Of Brand Equity”. Marketing Letters, 7:3, pp. 237-247.
Biedenbach, G. Bengtsson, M. and Wincent, J. (2011), “Brand equity in the professional service context: Analyzing the impact of employee role behavior and customer–employee rapport”. Industrial Marketing Management, No. 40, pp. 1093-1102.
Chakrabarty, S. Whitten, D. and Green, K. (2008), “Understanding service quality and relationship quality in is outsourcing: client orientation & promotion, project management effectiveness, and the task - technology - structure fit” Journal of Computer Information Systems, pp.1-15.
Cheng Chieh Lu, A. Gursoy, D. and Yirong Lu, C. (2015), “Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention”. International Journal of Hospitality Management, No. 50, pp.36-45.
Cerri, S. (2012). “Exploring factor affecting trust and relationship quality in a supply chain context”. Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 4, No. 1, pp. 74-90.
Krystallis, A. And Chrysochou, P. (2013), “The effects of service brand dimensions on brand loyalty”. Journal of   Retailing and Consumer Services, No. 21, pp.139-147.
Laidler-Kylander, N. K. (2007). “Brand Equity In International Nonprofit Organizations: A System Dynamics Approach” PhD Dissertation, Fletcher School, Tufts University, 328 pages.
Marquardt, A. (2013). “Relationship quality as a resource to build industrial brand equity when products are uncertain and future-based”. Industrial Marketing Management, No. 42, pp.1386-1397.