تأثیرکیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاری شمال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره بررسی منابع کالا، شرکت حفاری شمال

2 استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

10.22034/jsqm.2022.296988.1349

چکیده

در این مقاله تلاش شده عوامل موثر بر ارزش ویژه برند صنعتی شرکت حفاری شمال که یکی از شرکتهای حفاری در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز کشور ایران می باشد، بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهشهای کاربردی و از منظر مسیر و نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای توصیفی- پیمایشی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی، حفاری، بازرگانی، عملیات و امور حقوقی و قراردادهای شرکتهای طرف قرارداد شرکت حفاری شمال بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که 300 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بین کارشناسان و مدیران شرکتهای مذکور توزیع شد که تعداد 290 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و از نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که این عوامل (اعتماد و کیفیت رابطه) تأثیر مثبتی بر روی ارزش ویژه برند صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها