دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 44، دی 1401