استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jsqm.2023.378061.1449

چکیده

استانداردسازی، فرایندی برای بکارگیری مجموعه ای از قوانین برای کسب مزایا از یک رویکرد مرتب در یک فعالیت معین است. یکی از ابزارهای یکپارچه سازی فرایندهای سازمان در جهت تسهیل انجام فعالیتهای عملیاتی استانداردسازی فرایندها می باشد. در سند راهبردی گمرک در افق ۱۴۰۵ بیان شده است، عمده ترین نقاط ضعف این سازمان مرتبط با فرایندهای سازمانی است که برخی از آنها شامل رشد نامتوازن فرایندهای گمرکی، عدم اجرای بازنگری مدیریتی فرایندها و ضعف در ساختار فرایندی است. پژوهش حاضر با هدف کاهش هزینه‌ها، بهبود ساختار فرایندی، بهبود همکاری، تسهیل تصمیم گیری در سازمان گمرک مدلی برای استانداردسازی فرایندهای گمرک با استفاده از مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند ارائه کرد. در این پژوهش از روش علم طراحی استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش جهت تغییر نگاه از مسئله محوری به راه‌حل محوری است. داده های پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل مضمون و مضامینی که براساس مصاحبه انجام شده با ۱۱ نفر از خبرگان گمرک که به روش هدفمند انتخاب شده اند، جمع آوری شد. نتایج پژوهش حاضر به دو بخش اصلی تقسیم می شود، بخش اول به چگونگی استانداردسازی فرایندهای سازمانی و بخش دوم به پیامدهای حاصل از استانداردسازی فرایندهای سازمانی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها