ایزورات 30401: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استاد مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/jsqm.2023.361598.1433

چکیده

پیش از شروع مسیرمدیریت دانش، برای سازمان مهم است که توانمندیها و فرصتها برای بهبود خود را بشناسد. هدف این پژوهش برای کمک به سازمانها، طراحی ابزاری نوین (ایزورات30401)، برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه ایزو30401 سیستم‌های مدیریت دانش ـ الزامات است. جهت دستیابی به این هدف از ابزار ارزیابی مدیریت دانش APO به عنوان چارچوب اولیه طراحی استفاده و با روش تحلیل محتوا و فراترکیب، ایزو 30401 به صورت انتقادی در برابر ابزار ارزیابی مدیریت دانش APO محک زده شد. نتایج مقایسه نشان داد که ابزار ارزیابی آمادگی APO با سیستم های مدیریت دانش ایزو30401 سازگار است. فرآیند ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه چارچوب ایزو30401 دربرگیرنده 45 پرسش است. پرسش‌ها در 9 گروه زمینه سازمان، رهبری، فرهنگ مدیریت دانش، طرح ریزی، فرایندها و عملیات سازمان، سرمایه انسانی، فناوری و زیرساخت، سیستم مدیریت دانش و پیامدها گروه بندی شدند. این گونه پژوهش‌ها اعتبار بیشتری به طراحی و برنامه‌های کاربردی سیستم مدیریت دانش برپایه استاندارد ایزو30401 می بخشد و دستورکارهایی را برای توسعه و عملیاتی شدن بیشتر این استاندارد ایزو، توسط نهادهای صدور گواهینامه و پیاده سازی توسط مدیران ارائه می دهد. پیشنهاد می‌شود برای اعتباربخشی از ابزار ایزورات 30401 در سازمانها استفاده و نتایج در برابر ابزار APO بررسی شود.

کلیدواژه‌ها