بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر مسیر توسعه پایدار سازمان (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت تولید و عملیات دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22034/jsqm.2023.348986.1415

چکیده

گسترش مباحث مربوط به مدیریت کیفیت در طول زنجیره تامین و همچنین حرکت مفهوم عملکرد سازمانی به توسعه پایدار و تلفیق این سه حوزه با یکدیگر، زمینه تحقیقاتی نوظهوری در مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار (SSCQM) ایجاد نمود. این پژوهش در جستجوی این است که آیا SCQM بر توسعه پایدار سازمانی موثر است یا خیر؟ ابعاد SCQM در 7 و توسعه پایدار در 3 بعد تعریف شدند؛ اثرات هریک از ابعاد SCQM با رویکرد PLS-SEM بر توسعه پایدار سازمانی با داده‌های حاصل از 184 پرسشنامه تکمیلی بوسیله کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان تحلیل شد. تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و با توجه به بررسی رابطه بین متغیرها، از نوع همبستگی محسوب می‌شود. در مدل اندازه‌گیری جهت بررسی پایایی، از معیار پایایی مرکب و آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی از معیار روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد که با توجه به مقادیر آنها، مدل اندازه‌گیری از پایایی و روایی مناسبی برخورد است. در مدل ساختاری ضرائب مسیر و مقدار t نشان داد که همه ابعاد SCQM حداقل در یک مسیر بر ابعاد توسعه پایدار دارای اثر معنی‌دار هستند؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که ابعاد SCQM، بر توسعه پایدار سازمانی تاثیر دارد. سازه تمرکز بر مشتریان بر توسعه اقتصادی دارای قوی‌ترین اثر بوده و دو سازه رهبری کیفیت زنجیره تامین و سیستم اطلاعاتی کیفیت زنجیره تامین بر هر سه بعد پایداری اثر معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها