برازش مدل ساختاری ترجیح مصرف‌کننده برند گوشی‌های هوشمند از طریق مولفه‌های ظاهری محصول با میانجی‌گری شخصیت برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانصکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jsqm.2023.364263.1438

چکیده

با افزایش رقابت در صنعت گوشی‌های هوشمند، درک این موضوع که چه عواملی موجب اثرگذاری بر ادراک خریداران گوشی‌های هوشمند شده و فرایند انتخاب و خرید آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد به موضوع مهمی برای تولیدکنندگان و دانشگاهیان تبدیل‌شده است. این مطالعه تأثیر سه مؤلفه ظاهری رنگ، طراحی و بسته‌بندی بر ترجیح مصرف‌کننده گوشی‌های هوشمند و شخصیت برند، همچنین ارزیابی اثرگذاری شخصیت برند بر ترجیح مصرف‌کننده گوشی‌های هوشمند را بررسی می‌کند. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران گوشی‌های هوشمند در کشور ایران می‌باشند و نمونه آماری آن 404 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در استان اردبیل در دسترس قرار گرفته و پرسشنامه‌ها تکمیل شد. پرسشنامه مورد نظر با مطالعه مبانی نظری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد تنظیم شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LESREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد مؤلفه‌های ظاهری محصول (رنگ، طراحی، بسته‌بندی) اثر مثبت و معنادار بر ترجیح مصرف‌کنندگان گوشی‌های هوشمند و شخصیت برند دارند. همچنین اثر مثبت و معنادار شخصیت برند بر ترجیح مصرف‌کننده گوشی‌های هوشمند مورد تائید قرار گرفت. نتایج این مطالعه چندین مفهوم نظری و عملی برای مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف‌کننده و صنعت گوشی‌های هوشمند فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها