دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، مهر 1401