پژوهش تطبیقی مدل‌های ارزیابی پروژه‌های فضایی (مطالعه موردی: ناسا، سازمان فضایی اروپا و روسیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد هوافضا

10.22034/jsqm.2022.332002.1399

چکیده

جهت دستیابی به مدل بهینه ارزیابی پروژه‌های فضایی در کشور، بررسی مدل‌های مشابه در سایر سازمان‌های معتبر، ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش نیز، مطالعه تطبیقی مدل‌های ارزیابی در سازمان‌های فضایی اروپا، ناسا و روسیه به عنوان سازمان‌های معتبر در حوزه فضایی است. با توجه به اینکه ارزیابی پروژه‌های فضایی در قالب استانداردهای مصوب جهانی صورت می‌گیرد، با مراجعه به جدیدترین اسناد و استانداردهای مرتبط این سازمان‌ها، مطالب مربوط به مدل‌های ارزیابی پروژه جمع‌آوری شده است تا نقاط حساس در ارزیابی یک پروژة فضایی شناسایی شود. سپس، مدل‌های ارزیابی این سازمان‌ها بررسی شده و با یکدیگر مقایسه شده تا نقاط ضعف و قوت آن‌ها مشخص شوند. همچنین، با برآیندگیری از مدل‌های ارزیابی این سازمان‌ها و تحلیل استانداردهای مرتبط، مهم‌ترین شاخص‌ها در طراحی یک مدل ارزیابی، تعیین شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، ارزیابی ریسک فنی، ایمنی، زمان‌بندی و بودجه مهم‌ترین متغیرهای ارزیابی پروژه‌های فضایی هستند.

کلیدواژه‌ها


- الوانی، (1392)، مدیریت تطبیقی، چاپ هشتم: نشر دانشگاه پیام نور.
2- ریگین، چارلز، (1989)، روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، (ترجمه محمد فاضلی، ۱۳۸۸)، تهران، نشر آگه.
3- قطب سیفی، (1398). کاربست رویکرد مهندسی هم زمان در پروژه‌های فضایی. فناوری در مهندسی هوافضا، 2 (پیاپی 9), 11-22.
4- طالبان، محمدرضا، (1384)، معضل آزمون استدلال علی در تحقیقات تاریخی تطبیقی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳(۵۰-۵۱)، ۱۲۳-۱۴۲.
5- وبگاه سازمان فضایی ایران - https://isa.ir
6- استعلام صورت گرفته از معاونت استانداردسازی فضایی- مرکز استاندارد دفاعی ایران - تاریخ 1401.5.12
7- https://sinapress.ir/news/111492
8- Bach, L., Cohendet, P., & Ledoux, M. J. (1995). The evaluation of big R&D projects: A comparison between the Brite Euram projects and the ESA space projects. International Journal of Technology Management, 10(4-6), 525-556.
9- Blythe, M.P., et al., (2014), NASA Space Flight Program and Project Management Handbook.
10- Bukhari, S.A.H., (2011), What is Comparative Study?
11- CFR (Code of Feredal Regulation) § 1201.101 – Purpose, 2014.
12- Hickey, J. V. (2021). PLANNING A PROGRAM OR PROJECT EVALUATION. Evaluation of Quality in Health Care for DNPs.
13- Dvir, D., A.J. Shenhar, and S. Alkaher, (2003), From a single discipline product to a multidisciplinary system: Adapting the right style to the right project. Systems Engineering, 6(3): p. 123-134.
14- Discenza, R. and J. Forman. (2007), Seven causes of project failure: how to recognize them and how to initiate project recovery. in annual North American meeting of the Project Management Institute, Atlanta, GA.
15- European Space Component Information Exchange System (ESCIES). Available from: https://escies.org/.
16- European Space Component Coordination (ESCC). Available from: https://spacecomponents.org/.
17- Hirshorn, S. and S. Jefferies, (2016), Final Report of the NASA Technology Readiness Assessment (TRA) Study Team.
18- Khalifa, R. I., & Daim, T. U. (2021). Project Assessment Tools Evaluation and Selection Using the Hierarchical Decision Modeling: Case of State Departments of Transportation in the United States. Journal of Management in Engineering, 37(1), 05020015.
19- Mankins, J.C., (1995), Technology readiness levels. White Paper, vol. 6, p. 135.
20- NASA, (1968), Phased Project Planning Guidelines.
21- NASA, Schedule management handbook. National Aeronautics and Space Administration NASA Headquarters, Washington, DC, 3403, 2020.
22- NASA, S3001: Guidelines for Risk Management, Version: G. National Aeronautics and Space Administration NASA Headquarters, Washington, DC, 2017.
23- NASA, Headquarters, NASA Space Flight Program and Project Management Requirements- NASA Procedural Requirements (NPR) 7120.5 E Changes, 2021.
24- Peeters, W., Gurtuna, O., & Hachem, A. N. (2005, June). Classifying and evaluating space projects: a unified method for estimating social and private returns. In Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005. (pp. 834-839). IEEE.
25- Preyssl, C., R. Atkins, and T., (1999), Deak, Risk management at ESA. ESA bulletin, 97: p. 64-68.
26- Rodríguez, M., Silva, J. G., Rodríguez-Dapena, P., Loon, H. V., & Aldea-Montero, F. (2005). Reuse of existing software in space projects—Proposed approach and extensions to product assurance and software engineering standards. In International Conference on COTS-Based Software Systems (pp. 258-267). Springer, Berlin, Heidelberg.
27- Secretariat, E., ECSS-M-ST-10C Space Project Management-Project Planning and Implementation. ESA-ESTEC Requirements and Standards Division, Noordwijk, Netherlands, 2009.
28- Shenhar, A., et al., (2005), Toward a NASA-specific project management framework. Engineering Management Journal, 17(4): p. 8-16.
29- Shenhar, A.J. and D. Dvir, (1996), Toward a typological theory of project management. Research policy, 25(4): p. 607-632.
30- Shenhar, A.J., (2004), Strategic Project Leadership® Toward a strategic approach to project management. R&d Management, 34(5): p. 569-578.
31- Shahriar, M. S., Hasan, K. B. M., Hossain, T., Beg, T. H., Islam, K. A., & Zayed, N. M. (2021). Financial decision making and forecasting techniques on project evaluation: a planning, development and entrepreneurial perspective. Academy of Entrepreneurship Journal, 27(4), 1-7.
32- Shishko, R., D.H. Ebbeler, and G. Fox, (2004), NASA technology assessment using real options valuation. Systems Engineering, 7(1): p. 1-13.
33- Standard, Space Management- Cost and Schedule Management (ECSS-M-ST-60C). 2008, Jul.
34- Standard, ECSS System- Glossary of terms (ECSS-ST-S-00-01C). 2012, Oct.
35- Standard, Space Management- Organization and conduct of reviews (ECSS-M-ST-10-01C). 2008, Jul.
36- Standard, European Cooperation for Space Standardization (ECSS‐Q‐HB‐80‐02 Part 1A) Space product assurance- Software process assessment and improvement – Part 1: Framework. 2010.
37- Standard, Space Project Management-Risk Management (ECSS-M-ST-80C). 2008, Jul.
38- Standard, Space Engineering- Technology Readiness Level (TRL) guidelines (ECSS-E-HB-11A). 2017, Jul.
39- Цветков, А.Б., Вопросы эффективности проектного менеджмента в космической отрасли: российский и международный опыт (Eng: Issues of the effectiveness of project management in the space industry: Russian and international experience). 2-я международная конференция «ЛОГИСТИКА Ракетно-Космической Промышленности» SPACELOG, 2017.
40- ГОСТ, Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом-ГОСТ Р 54869-11. 2011.