تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران.

10.22034/jsqm.2022.337831.1408

چکیده

الگوها و استانداردهای مدیریتی در مرحله استقرار، نیاز به بومی‌سازی با نیازها و الزامات صنعت مورد نظر دارند و این امر در صنعت هسته‌ای نیز به عنوان یک صنعت دانش پایه بسیار ضروری است. در این پژوهش با بهره‌‌گیری از روش تحلیل محتوا و با ابزارهای مرور کتابخانه‌‌ای و مصاحبه با خبرگان صنعت، استاندارد کاربردی منطبق با استانداردISO 30401 در 3 بعد و 14 مفهوم نهایی، برای مدیریت دانش هسته‌‌ای ارائه می‌‌شود. ابعاد اصلی الزامات در توسعه دانش، انتقال و تبدیل دانش و توانمندسازها دسته‌بندی شدند. در بعد توسعه دانش، مفاهیم دریافت دانش جدید، به‌ کار بردن دانش جاری، حفظ دانش جاری و رسیدگی به دانش منسوخ یا نامعتبر انتخاب شد. برای بعد انتقال و تبدیل دانش، مفاهیمی نظیر تعامل انسانی، ارائه دانش، ترکیب دانش و درونی‌سازی و یادگیری و نهایتاً برای بعد توانمندسازها، مفاهیمی همچون سرمایه انسانی، فرایندها، فناوری و زیرساخت، حکمرانی و فرهنگ مدیریت دانش دسته‌بندی می‌‌شود. نتایج این پژوهش علاوه بر مثمرثمر بودن در سازمان‌‌های تولیدی و تحقیقاتی برای مدیریت دانش هسته‌ای، می‌تواند بعنوان یک مرجع در برنامه بازدید کمکی مدیریت دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مورد استفاده کشورهای عضو قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


رمضانی، ایوب؛ مدهوشی، مهرداد؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا و رازقی، نادر، "ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران"، مدیریت بهرهوری، دوره 13 ، شماره 3، پیاپی 50، 1398
اخوان، پیمان؛ یزدی مقدم، جعفر،" مدیریت دانش و اصول اخلاقی: واکاوی تبدیل دانش در یک سازمان صنعتی"، بهبود مدیریت، دوره 7، شماره 3، پیاپی 21، 5-24، 1392
علی‌احمدی، علیرضا، "روش تحقیق و راهنمای پایان‌نامه نویسی"، انتشارات تولید دانش، چاپ سوم، 1394
نوشادی، محمودرضا؛ ایمان، محمدتقی، "تحلیل محتوای کیفی"، پژوهش، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15- 44
اسمعیل زاده، مونا؛ پورسراجیان، داریوش، "ارائه الگوی مفهومی به‌کارگیری مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد پویا مطالعه موردی: شرکت پویش صنعت ریلی"، بهبود مدیریت، دوره 7، شماره 2، پیاپی 20، 31-53، 1392
Alavi, M., & Leidner, D. E., "Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues". MIS quarterly, 2019, 107-136
Bouhnik, D., & Giat, Y., "ISO 9001 as a tool for improving knowledge management in business ecosystems", International Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 6, Issue 03, 2015, 261-272,
Bruce Boyes, "Implementing KM standard ISO 30401: risks and opportunities", Real KM magazine, available at https://medium.com/realkm-magazine/implementing-km-standard-iso-30401-risks-and-opportunities-bf49cf5253e0, 2018
Dalkir, K., "KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE", McGill University, Elsevier, 2005
Deming, W. E., "The New economics for industry, government and education" Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Centre for Advanced Educational Studies, 1994
IAEA Nuclear Energy Series, "Knowledge Management and Its Implementation in Nuclear Organizations", No. NG-T-6.10, Vienna, 2016
IAEA Nuclear Energy Series, "Knowledge Management for Nuclear Industry Operating Organizations", IAEA-TECDOC-1510, Vienna, 2006
IAEA Nuclear Energy Series, "Knowledge Management for Nuclear Research and Development Organizations", IAEA-TECDOC-1675, Vienna, 2012
IAEA TECDOC Series, "Planning and Execution of Knowledge Management Assist Visits for Nuclear Organizations", IAEA-TECDOC-1880, Vienna, 2019
IAEA Safety Standards, General Safety Requirements No. GSR Part 2, "Leadership and Management for Safety- for protecting people and the environment", Vienna, 2016
International Organization for Standardization, "ISO 30401: Knowledge Management Systems — Requirements", 2018
Wilson, John P., Campbell, Larry, "ISO 9001:2015: the evolution and convergence of quality management and knowledge management for competitive advantage", Total Quality Management & Business Excellence, Volume 31, Issue: 7-8, 2020, 761-776,
Wilson, John P., Campbell, Larry, "Developing a knowledge management policy for ISO 9001: 2015", Journal of Knowledge Management, Volume 20, Issue: 4, 2018, 829-844,
Ju, T. L., Lin, B., Lin, C., & Kuo, H. J., "TQM critical factors and KM value chain activities", Total Quality Management & Business Excellence, Volume17, Issue 3, 2006, 373–393,
Kudryavtsev, D., Sadykova, D., "Towards architecting a knowledge management system: Requirements for an iso compliant framework. ", In 12th IFIP Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling, Luxembourg, Springer, 2019, 36-50,
Lam W., Chua, A., "Knowledge Management Project Abandonment: An Exploratory Examination of Root Causes", Communications of the Association for information systems, Vol. 16, article 35, 2005
Lindsay, D., "What Progress on Knowledge Management Systems–Requirements (BS ISO 30401) ", Volume 34, Issue 1, 2018, 18-21,
Maximo, E. Z., Pereira, R., Malvestiti, R., & de Souza, J. A. "ISO 30401: The standardization of knowledge", International Journal of Development Research, Vol. 10, Issue, 06, 2020, 37155-37159,
Milton, N., Lambe, P., "THE KNOWLEDGE MANAGER’S HANDBOOK- a step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization", 2nd edition, Kogan Page Limited, London, 2020
Nonaka, I., Takeuchi, H., "Creation of knowledge in the company: how Japanese companies creat the Dynamics of Innovation" Oxford University Press, New York, 1997
Oliveira, D., Nascimento, D. and Dalkir, K., "The evolution of the intellectual capital concept and measurement", Pesquisa Brasileira Em Ciência da Informação e Biblioteconomia, Vol 13, no.: 1, 2018, 136– 155,
Payne, J. Milton, N., Young, R., "Why and how we wrote the knowledge management standard (BS ISO 30401)", available at: https://www.referisg.wordpress.com/2018/09/17/why-andhow-we-wrote-the-knowledge-management-standard-bs-iso-30401/, 2018
Pawlowsky, P., Pflugfelder, N. S., Wagner, M. H., "The ISO 30401 knowledge management systems standard–a new framework for value creation and research? " Journal of Intellectual Capital, Volume 22, no.: 3, 2021
Raudeliūnienė, J., Davidavičienė, V., Jakubavičius, A., "Knowledge management process model”, Volume 5, no.:3, 2018, 542-554,
Shabahat, H., Jean-Louis, E., "Knowledge Management Systems: Concepts, Technologies and Practices", Chapter 8, Department of Library and Information Science Aligarh Muslim University, India, 2021
Shekar, S., "Design knowledge management system- a practical guide foe implementing ISO30401 KMS standars", PENMAN Books, Delhi, 2021
Venkatraman, S., Venkatraman, R., "Communities of practice approach for knowledge management systems", Volume 6, Issue: 4, 2018
Wagner, C., "Development of a Knowledge Management Concept for small and medium sized enterprises", Innsbruck University, 2020
Wilde, S., "Customer Knowledge Management: improving customer relationship through knowledge application", Science & Business Media, Springer, 2011
Yanko Yanev, "Nuclear Knowledge Management- A review of achievements, recommendations and framework for future development", International Journal of Nuclear Knowledge Management, Vol. 3, no.: 2, 2009, 115-124,