رویکردی جامع‌گرایانه به مدیریت کیفیت بر عملکرد واحدهای تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/jsqm.2022.324906.1390

چکیده

مدیریت کیفیت یک نوع فلسفه مدیریتی بوده که دارای اصول، شیوه­ها و تکنیک­های مختص به­خود است. مدیریت کیفیت بر موضوعاتی همچون بهبود مستمر، افزایش مشارکت کارکنان، کار گروهی، فرایندگرایی، استفاده از شاخص­های رقابتی، رهبری متعهدانه و اندازه­گیری صحیح و مداوم نتایج تأکید دارد. نقش رویه­های مدیریت کیفیت در کسب مزیت رقابتی واحدهای تولیدی قابل توجه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رویه­های مدیریت کیفیت بر عملکرد واحدهای تولیدی با رویکردی جامع­گرایانه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل واحدهای تولیدی شهر تهران و حجم نمونه نیز 245 نفر است. از مدل­سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. از مدل­سازی معادلات ساختاری برای آزمون روابط مفروض فی­مابین رویه­های مدیریت کیفیت و عملکرد واحدهای تولیدی استفاده شده است. فرضیه­های پژوهش حاضر شامل دو دسته کلی (الف) روابط میان رویه­های مدیریت کیفیت با یکدیگر شامل 19 فرضیه و (ب) روابط میان رویه‌های مدیریت کیفیت با عملکرد شامل 5 فرضیه می‌باشند. از 19 فرضیه بخش (الف) 18 فرضیه تأیید شدند. بدین معنی که بین متغیرهای سبک رهبری، راهبرد کیفیت، واحد کنترل کیفیت، آموزش، مشتری­مداری، مدیریت کیفیت عرضه­کنندگان و ارائه اطلاعات تحلیلی با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تمامی فرضیه‌های بخش (ب) نیز تأیید شدند. بدین معنی که متغیرهای روابط میان کارکنان و مدیریت فرایند بر عملکرد بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی تأثیر مثبت و معناداری دارند. درکل رویه­های مدیریت کیفیت از طریق اثرگذاری بر متغیرهای روابط کارکنان و مدیریت فرایند بر عملکرد بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی اثرگذار هستند. همچنین متغیرهای جمعیت‌شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، سنوات خدمتی، پست سازمانی، نوع صنعت بر برخی از متغیرهای یازده‌گانه پژوهش اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


نصرت­پور، مهدی، عساکره، شبنم. (1396). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی نوآوری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85 ،103-59
Addis, S. (2020). An exploration of quality management practices in the manufacturing industry of Ethiopia. The TQM Journal, 32(1), 127-142. Doi: 10.1108/TQM-01-2019-0031
Ahmad, A. (2015). Business Intelligence for Sustainable Competitive Advantage. Sustaining Competitive Advantage Via Business Intelligence, Knowledge Management, and System Dynamics (Advances in Business Marketing and Purchasing, Vol. 22A), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 3-220. Doi: 10.1108/S1069-096420150000022014
Alblooshi, M., Shamsuzzaman, M. and Haridy, S. (2021). The relationship between leadership styles and organisational innovation: A systematic literature review and narrative synthesis. European Journal of Innovation Management, 24(2), 338-370. DOI:10.1108/EJIM-11-2019-0339
Al-Dhaafri, H.S. & Alosani, M.S. (2020). Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE. Benchmarking: An International Journal, 27(9), 2497-2519. Doi: 10.1108/BIJ-02-2020-0082
Bashan, A. and Armon, D. (2019). Quality management challenges in a dynamic reality of mergers, acquisitions and global expansion. International Journal of Quality & Reliability Management, 36(7), 1192-1211. Doi: 10.1108/IJQRM-06-2018-0161
Basu, R. Bhola, P. and Chandra Das, M. (2020). A framework of quality management practices for Indian service SMEs. Quality Management Journal, 27(1), 62-75. Doi: 10.1080/10686967.2019.1689798
Chhimwal, M., Agrawal, S. and Kumar, G. (2021). Challenges in the implementation of circular economy in manufacturing industry. Journal of Modelling in Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: 10.1108/JM2-07-2020-0194
Claver, E. Tari, J.J., & Molina, J.F. (2003). Critical factors and results of quality management: an empirical study. Total Quality Management & Business Excellence, 14(1), 91-118. Doi: 10.1080/14783360309709
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Cook, C., Heath, F., & Thompson, R.L. (2000). A meta-analysis of response rates in web or internet-based surveys. Educational and Psychological Measurement, 60(6), 821–836. DOI: 10.1177/00131640021970934
Danladi, J.D., Akomolafe, K.J. Babalola, O., & Oladipupo, A.R. (2015). Globalization and the Nigerian Manufacturing Sector. Journal of Lqw, Policy and Globalization, 41, 194-201.
Dipboye, R.L. (2018), Employee Training and Development. The Emerald Review of Industrial and Organizational Psychology, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 581-624.
ElMelegy, A.R., Alnajem, M. and Albuloushi, N. (2021). Assessment of quality performance in the Egyptian manufacturing industry. The TQM Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. Doi: 10.1108/TQM-06-2021-0161
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. Doi: 10.1177/002224378101800104
Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing Research, 19(4), 440–452. Doi:10.2307/3151718
Fuentes, M.M. Montes, F.J.L. and Fernandez, L.M. (2006). Total quality management, strategic orientation and organizational performance: the case of Spanish companies. Total Quality Management & Business Excellence, 17(3), 303-323. Doi: 10.1080/14783360500451358
Henseler, J. Ringle, C. Sinkovics, R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing, 20, 277-319. Doi: 10.1108/S1474-7979(2009)0000020014
Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. (2016). Using PLS Path Modeling in New Technology Research: Updated Guidelines. Industrial Management & Data Systems, 116(1), 2-20. DOI: 10.1108/IMDS-09-2015-0382
Herman, E. (2016). The Importance of the Manufacturing Sector in the Romanian Economy. Procedia Technology, 22, 976-983. Doi: 10.1016/j.protcy.2016.01.121
Kaur, M. Singh, K. Singh, D. (2019). Synergetic success factors of total quality management (TQM) and supply chain management (SCM): A literature review. International Journal of Quality & Reliability Management, 36(6), 842-863. Doi; 10.1108/IJQRM-11-2017-0228
Niu, R.H. and Fan, Y. (2015). An in-depth investigation on quality management practices in China. International Journal of Quality & Reliability Management, 32(7), 736-753. DOI: 10.1108/IJQRM-10-2013-0175
Phan, A.C., Nguyen, H.A., Trieu, P.D., Nguyen, H.T. and Matsui, Y. (2019). Impact of supply chain quality management practices on operational performance: empirical evidence from manufacturing companies in Vietnam. Supply Chain Management, 24(6), 855-871. Doi: 10.1108/SCM-12-2018-0445
Parast, M.M. Adams S.G. and Jones, E.C. (2006). Comparing quality management practices between the United States and Mexico. Quality Management Journal, 13(4), 36-49. Doi: 10.1080/10686967.2006.11918571
Pawitan, G. (2012). Characteristics of Small Medium Manufacturing Industries In the Era of ACFTA: case study from West Java. Procedia Economics and Finance, 4, 130 – 139. Doi: 10.1016/S2212-5671(12)00328-0
Sabet, E., Adams, E., & Yazdani, B. (2014). Quality management in heavy duty manufacturing industry: TQM vs. Six Sigma. Total Quality Management & Business Excellence, 27(1-2), 215-225. Doi: 10.1080/14783363.2014.972626
Sahoo, S. (2019), Assessment of TPM and TQM practices on business performance: a multi-sector analysis. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 25(3), 412-434. Doi: 10.1108/JQME-06-2018-0048
Saleh, R.A., Sweis, R.J. and Mahmoud Saleh, F.I. (2018). Investigating the impact of hard total quality management practices on operational performance in manufacturing organizations: Evidence from Jordan. Benchmarking: An International Journal, 25(7), 2040-2064. Doi: 10.1108/BIJ-05-2016-0074
Sanchez-Marquez, R. Guillem, J.M. Vicens-Salort, E. and Vivasc, J.J. (2020). Diagnosis of quality management systems using data analytics – A case study in the manufacturing sector. Computers in Industry, 115, 103183. Doi: 10.1016/j.compind.2019.103183
Saraph, J.V., Benson, P.G. and Schroeder, R.G. (1989). An instrument for measuring the critical factors of quality. Decision Sciences, 20(4), 810-829. Doi: 10.1111/j.1540-5915.1989.tb01421.x
Sharma, S. and Modgil, S. (2020). TQM, SCM and operational performance: an empirical study of Indian pharmaceutical industry. Business Process Management Journal, 26(1), 331-370. Doi: 10.1108/BPMJ-01-2018-0005
Sharma, B. and Gadenne, D. (2008). An empirical investigation of the relationship between quality management factors and customer satisfaction, improved competitive position and overall business performance. Journal of Strategic Marketing, 16(4), 301-314. Doi: 10.1080/09652540802264181
Smith, S. M. (2015). Determining sample size. Journal of Hand Therapy: Official Journal of the.
Spencer, B.A. (1994). Models of Organization and Total Quality Management: A Comparison and Critical Evaluation. The Academy of Management Review, 19(3), Special Issue: "Total Quality" (Jul., 1994), 446-471. Doi: 10.2307/258935
Sraun, J.S. and Singh, H. (2017), Continuous improvement strategies across manufacturing SMEs of Northern India: An empirical investigation. International Journal of Lean Six Sigma, 8(2), 225-243. Doi: 10.1108/IJLSS-05-2016-0019
Srdoc, A., Sluga, A. and Bratko, I. (2005). A quality management model based on the “deep quality concept”. International Journal of Quality & Reliability Management, 22(3), 278-302. Doi: 10.1108/02656710510582499
Stravinskiene, I., & Serafinas, D. (2020). The Link between Business Process Management and Quality Management. Journal of Risk and Financial Management, 13, 225. Doi: 10.3390/jrfm13100225
Tari, J.J. Molina, J.F. and Castejon, J.L. (2007). The relationship between quality management practices and their effects on quality outcomes. European Journal of Operational Research, 183(2), 483-501. Doi: 10.1016/j.ejor.2006.10.016
Vouzas, F. (2007). Investigating the human resources context and content on TQM, business excellence and ISO 9001:2000. Measuring Business Excellence, 11(3), 21-29. Doi: 10.1108/13683040710820728
Wang, K.Q., Tong, S.R., Roucoules, L., & Eynard, B. (2008). Analysis of Data Quality and Information Quality Problems in Digital Manufacturing. The 4th IEEE International Conference on Management of innovation & Technology, Sep 2008, Bangkok, Thailand. pp.439-443. DOI: 10.1109/ICMIT.2008.4654405
Xiong, J. He, Z. Deng, Y. Zhang, M. and Zhang, Z. (2017). Quality management practices and their effects on the performance of public hospital. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(3/4), 383-401. Doi: 10.1108/IJQSS-02-2017-0019