تأثیر تولید سبز بر تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با نقش میانجی کیفیت درک‌شده (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) قزوین

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی، قزوین، ایران

10.22034/jsqm.2022.285727.1326

چکیده

هدف: در عصر حاضر توجه به آرمان‌های زیست‌محیطی از عناصر اصلی کسب مزیت رقابتی است. فشارهای مربوط به این حوزه، در ابعاد فرهنگی - اجتماعی نیز بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدکننده تاثیرگذار است؛ اساس و بنیان تولید سبز به رعایت الگوهای توسعه پایدار در سازمان متکی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تولید سبز بر تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با نقش میانجی کیفیت درک‌شده می‌باشد. بدین منظور در این تحقیق، شرکت خودروسازی سایپا به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد.
روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است. همچنین از حیث نوع داده‌ها بصورت به صورت توصیفی و از نقطه نظر نحوه اجراء از نوع پیمایشی است. روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر به صورت خوشه‌ای می‌باشد. و برای انتخاب نمونه آماری حدود 82 نمایندگی مجاز سایپا در سطح تهران در نظر گرفته شد. از این میان، بر اساس پراکندگی جغرافیایی، 10 نمایندگی در شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز و از هر منطقه 2 نمایندگی به طور تصادفی انتخاب شدند و از میان مراجعین به این نمایندگی‌ها، به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد که حجم نمونه در این پژوهش با توجه به بر اساس فرمول کوکران، تعداد 300 نفر می‌باشد حجم نمونه 300 نفر در نظر گرفته شد. به منظور برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزارهای آماری SPSS و AMOS بکار به کار رفته است.
یافته‌ها: بعد از تایید مدل در بخش‌های ساختاری، اندازه‌گیری و کلی، به بررسی فرضیات مطرح شده با استفاده از آماره t و ضریب بتای رگرسیونی (ضریب مسیر) پرداخته می‌شود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که میان عوامل مؤثر بر کیفیت درک شده (اثر محصول سبز، ارزش احساسی مصرف‌کننده، آگاهی محیطی مصرف‌کننده، ارزش افزدوه، کیفیت درک شده، ارزش احساسی و آگاهی محیطی مصرف‌کننده) و تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با هدف تولید سبز در شرکت سایپا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اجلی، مهدی؛ نصیری، عباس؛ هدایتی، حسن (1400). تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری با ترکیب تحلیل مسیر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری، مجله علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 6ف شماره 74، دی، صفحه 77-60.
اجلی، مهدی؛ همایون‌فر، مهدی؛ زینتی، بابک؛ صابری‌فرد، نیما (1400). ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان سبز با ترکیب تحلیل مسیر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری، نشریه علمی اندیشه آماد، شماره 78، پاییز، سال بیستم.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1380)، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
اسماعیل‌پور، مجید؛ صیادی، امرالله (1394)، تأثیر ارزش ادراک شده مشتری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان در محصولات خدماتی، همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه پیام نور مازندران.
باقری نژاد، صابر (1396)، بررسی نقش زنجیره‌تأمین سبز برای کسب مزیت رقابتی، کنفرانس بین اللملی زنجیره‌تأمین سبز.
پوراشراف؛ یاسر؛ احمدی، زهرا (1394)، ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل دختر، توسعه مدیریت پولی و بانکی، 3(6)، 109-135.
حقیقی، محمد؛ خلیلی، مریم (1391)، بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 4(9)، 83-102.
حقیقی، محمد؛ مقیمی، سیدمحمد؛ کیماسی، مسعود (1395)، وفاداری خدمت: اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت‌مندی مشتری، فصلنامه دانش مدیریت، 61(17)، 53-72.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دهقان نیری، محمود؛ خدابخش، محسن؛ امامیان، سید امیر حسین (1395)، ارائه مدل برنامه ریزی تولید سبز در صنعت خودرو، پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری، 1(4)، 45-62.
رسولی الهام، عباسی الهام و حسین معینی (1397). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت، کتابداری و اطلاع‌رسانی، بهارف دوره 21، شماره 1 (پیاپی 81)، صفحه 151-179.
رضایی، داوود؛ مشبکی، اصغر؛ پراوند، دانیال (1395)، تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 8(15)، 21-38.
صفری، حسین؛ حجتی منش، امید (1390)، ارائه مدلی مفهومی کیفیت زنجیره‌تأمین SCQM و بررسی وضعیت آن در صنعت خودوری ایران، مدیریت صنعتی، 3(7)، 77-98.
صمدی، منصور (1395)، بررسی رابطه بین روش‌های بازاریابی ارتباطی فروشگاه‌های زنجیره ای و رفتار خرید مشتریان، نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 2(4)، 93-110.
صیادپور، رضا؛ اسدی، علی (1393)، بررسی تأثیر ارزش ادراک شده، اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان پانل دی شهرستان خرم آباد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، شیراز، مرکز همایش‌های علمی همایش نگار.
طغرایی محمدتقی، شفیعی زاهد و مهناز دوستی‌ایرانی (1399). تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره 49، بهار، صفحه 179-151.
عباسی حمیدرضا، شولی محسن و نیلوفر میرسپاسی (1398). تأثیر کیفیت خدمات درک شده مشتری از وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی از طریق کیفیت خدمات ادارک شده و رضایت مشتری در هتل‌های لوکس، کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه: تهران.
گزارش فعالیت هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا ، 1396.
 Ariffin, S.H., Putit, L., Yousof, M., & Azalan, M.(2016). Factors  influencing perceived  quality and  repurchase intention towards green products, Procedia  Economics and Finance, 37(15), 391-396.
Cheah, J., Isaac, L., &Phau, I. (2013). Toward a Framework of Consumers’ willingness to purchase Environmentally Friendly Products: A Study of  Antecedents  and Moderator, ANZMAC Conference: Social, Not-for-Profit and Political Marketing.
Dubeya, R., Gunasekaranb, A., Papadopoulosc, T., &Childed, S.(2014). Green  supply  chain management enablers: Mixed methods  research, Sustainable Production  and  Consumption, 4, 72-88.
Fu, L., Yang, D., Liu, S. and Mei, Q. (2022), "The impact of green supply chain management on enterprise environmental performance: a meta-analysis", Chinese Management Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CMS-02-2021-0048.
Gil, R., Jorgensen, S., & Anderson, E.(2012). Family as a source of  consumer-based  brand  equity, Journal  of  Product &  Brand  Management, 16(3), 188-199.
Grant, J.(2010). Green  marketing.strategic direction, 24, 25-27.
Grove, S.J., Raymond, P., Gregory, M., &Kangun, N.(1996). Going Green in the service sector social Responsibility Issues, Implications and Implementation. European Journal of Marketing, 30(5), 56-66.
Hartmann, P &Apoalaza, I.(2013). Green value added, Marketing Intelligence & Planning, 24(7), 673-680.
Kuei, C., Madu, C., Chow, W., & Chen, Y.(2017).Determinants and  Associated  Performance  Improvement  of  Green Supply Chain Management  in China, Journal of  Cleaner Production, 95, 163-173.
Laari, S., Toyli, J., Solakivi, T., &Ojal, L.(2015). Firm performance and customer-driven green supply chain management, Journal of  Cleaner Production, 112(3), 1960-1970.
Lee, K., Mintz, T.M., & Shaw, D.(2011). Opportunities for green marketing: young consumers, Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573-586.
Prakash, A. (2011). Green marketing, public policy and managerial strategies. Business Strategy and the Environment, 285-297.
Qalati SA, Kumari S, Soomro IA, Ali R and Hong Y (2022) Green Supply Chain Management and Corporate Performance Among Manufacturing Firms in Pakistan. Front. Environ. Sci. 10:873837. doi: 10.3389/fenvs.2022.873837.
Sarkis, E.(2012). Impact of green marketing on the students purchase decision, Journal of International Business Reaearh, 8(2), 71-81.
Sarpong, S., Sarkis, J., & Wang, X.(2017). Assessing  green supply  chain practices  in the Ghanaian mining industry: A  framework and  evaluation, International Journal of  production  Economics, 181, 325-341.
Stephen, G., & Kumar, R.(2012). The  Implementation of  Green  Supply  Chain Management Practices in  Automobile Industry, International Journal of  Innovative Research  in Science, Engineering and  Technology, 4(4), 53-64.
William, E., &Auchil, B.(2002). Relationship Marketing Delivering Customer  Satisfaction, Oxford: Butter-worth-Heinemann.
Wong, K.Y., Wib, T., &Sopadang, A.(2013). Positive  Influence of  Green  Supply Chain Operations on  Thai Electronic Firms  Financial Performance. Procedia  Engineering, 118, 683-690.
Wu, K., Liao, C., Tseng, M., & Chiu, A.(2016). Exploring decisive factors in green supply chain practices under uncertainty, Production Economics, 159, 147-157.
Yang, M.G., Hong, P., &Modi, S.B.(2011). Impact of learn manufacturing and environmental management on business performance: An empirical study of manufacturing, International Journal Production Economics, 129, 251-261.
Zeytamil, R.(1998), Brand  evaluations: a comparison of  fixed price and  discounted  price  offers, Journal  of  Product  & Brand  Management, 9(3), 193-206