پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق دکتری، مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران .

3 دکتری، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی،ایران.

4 دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/jsqm.2023.370941.1445

چکیده

در عصر پویای اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان‌ها برای کسب موفقیت باید به‌سمت چابکی و انعطاف‌پذیری حرکت ‏نمایند. یکی از الزامات اساسی برای این مهم، پدیده فراموشی سازمانی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. بر ‏همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان ‏تأمین اجتماعی کشور می‌باشد. برای این منظور از روش ترکیبی تحلیل تم-دیماتل استفاده شده است. روش پژوهش از ‏نوع آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر استراتژی از نوع مطالعه موردی است. یافته‌های پژوهش هم در بعد کمی و هم ‏کیفی از طریق مصاحبه با 12 متخصص (که از مدیران باتجربه سازمان تأمین اجتماعی، دارای مدرک کارشناسی ارشد ‏و بالاتر و تخصص و دانش لازم در این زمینه بودند) حاصل شد، به اینصورت که ابتدا از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، ‏متغیرهای مؤثر بر فراموشی سازمانی در در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور شامل تغییرات ‏نگرشی- رفتاری، تغییرات فرآیندی، تغییرات محیط، چابکی سازمان و مدیریت اطلاعات شناسائی شد و سپس تکنیک ‏دیماتل بمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مؤثر بر فراموشی در بستر فرهنگ سارمانی بکار گرفته شد. در این ‏پژوهش با استفاده از رسم شکل و همچنین مقادیر و همچنین تعداد فلش‌های خروجی و ورودی هر معیار و با در نظر ‏گرفتن فرض‌های دیماتل، درجه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و همچنین شدت اثرگذاری و اثرپذیری معیارها بیان شد.‏

کلیدواژه‌ها