بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط و نقش میانجیگری مزایای رقابتی و مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانش آموخته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/jsqm.2024.435469.1553

چکیده

در محیط کسب‌وکار امروزی‌‌ که با افزایش رقابت در بازارهای جهانی همراه است‌‌‌، استراتژی‌های بین‌المللی در حال اهمیت یافتن هستند و صادرات به‌عنوان معمول‌ترین راه پیش روی شرکت‌ها‌‌‌، برای ورود به بازارهای جهانی شناخته شده است. امروزه شرکت‌ها در تلاش هستند تا با ارتقای عملکرد صادراتی خود‌‌‌، رونق یابند. با درنظرگرفتن این اهمیت‌‌‌، در این پژوهش به بررسی محرک‌های کلیدی عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شده است. به طور مشخص هدف این پژوهش‌‌‌، بررسی تأثیر ظرفیت جذب‌‌‌، منابع نامحسوس و جهت‌گیری ‌‌‌کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری مزایای رقابتی و مدیریت کیفیت جامع است. این پژوهش از نظر هدف‌‌‌، کاربردی و از نظر روش‌شناسی تحلیلی_توصیفی است. جامعه مورد بررسی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزة صنایع غذایی واقع در شهر تهران است و پرسش‌نامه در میان مدیران و کارشناسان این شرکت‌ها توزیع شده است. در نهایت تعداد 250 پرسش‌نامه کاربردی جمع‌آوری گشته است که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها به‌منظور بررسی پایایی ابزار اندازه‌گیری بالای 7/0 به‌دست‌آمده. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS انجام شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل ‌‌‌آماری مشخص شد که محرکهای عملکرد صادراتی شامل منابع نامحسوس‌‌‌، ظرفیت جذب‌‌‌ و گرایش ‌‌‌کارآفرینانه‌‌‌ بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین مشخص شد که منابع نامحسوس‌‌‌، ظرفیت جذب و گرایش ‌‌‌کارآفرینانه بر مزیت رقابتی و مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تأثیر متغیر میانجی مدیریت کیفیت جامع بر رابطه‌گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی تأیید شد. برطبق نتایج به‌دست‌آمده تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید است؛ لذا باتوجه‌به اهمیت صادرات، می‌توان نتیجه گرفت هرگونه اقدام در جهت بهبود هریک از این محرک‌ها به افزایش عملکرد صادراتی شرکت منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات