تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه‌ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه در صنایع تولیدی استان گیلان می‌باشد. بدین‌منظور تعدادی از شرکت‌های تولیدی استان با توجه به بکارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع به عنوان نمونه‌ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 119 پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون‌های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نقش واسطه­ای (میانجی) قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه‌ی بین این دو متغیر با رگرسیون واسطه‌ای اثبات شد. این در حالی است که نقش تعدیلی متغیر قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه‌ی بین دو متغیر تایید نشد.
 

کلیدواژه‌ها


1.بستر فیلد، دیل. (1383) کنترل کیفیت. ترجمه یحیی سید دانش، رضا اسماعیل پور، انتشارات دانشگاه گیلان
 
1.Ellonen, H.K. Wikstro,P. Jantunen,J.(2009). Linking dynamic-capability portfolios and innovation outcomes. Technovation 29 ,P 753–762
 
 2.Galende, J., De La Fuente, J.M., (2003). Internal factor determining a firm’sinnovative be haviour. Research Policy 32, 715–736.
 
3.Hung,R.Y.  Yang, B.  Lien,B.Y. McLean,G.N.  Ku,Y.M. (2010). Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. Journal of World Business 45.P 285–294
 
4.Lawson, B. Samson, D. (2001). Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach. International Journal of Innovation Management, Vol. 5, Issue 3
 
5.Menguc,B. Auh,S. (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure.  Industrial Marketing Management 39 , 820–831
 
6.Oana Branzei,O. Ilan Vertinsky,I. (2006). Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs. Journal of Business Venturing 21 , 75– 105
 
7.Perdomo-Ortiz,J.  lez-Benito,J.G. & Galende.J. (2006). Total quality management as a forerunner of business innovation capability. Technovation 26,P1170–1185
 
8.Perdomo-Ortiz,J.  lez-Benito,J.G. & Galende.J. (2009). The intervening effect of business innovation capability on the relationship between Total Quality Management andدtechnological innovation. International Journal of Production Research, Vol. 47, No. 18, p5087–5107
 
9.Suellen J. Hogan,S.J.  Soutar,G.N. McColl-Kennedy.J.R. Sweeney,J.C. (2011). Reconceptualizing professional service firm innovation capability: Scale development. Industrial Marketing Management, P1-10 .
 
10.Tang, H.K., 1998. An integrative model of innovation in organizations. Technovation 18 (5), 297–309.
 
11.Tang, H.K., 1999. An inventory of organizational innovativeness. Technovation 19, 41–51
 
12.Yam,R.C.M.  Guanb,J.Ch. Puc,K.F. Tang,E.P.Y. (2004). An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in Beijing, China. Research Policy 33 ,P1123–1140
 
13.Yam,R.C.M.  Lo,W. Tang,E.P.I. Lau,A.K.W. (2011). Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries. Research Policy 40,P 391–402
 
14.Yang,J. (2011). Innovation capability and corporate growth: An empirical investigation in China. Journal of Engineering and Technology Management.P 1-13
 
15.Wheelwright, S.C., 1984. Reflecting corporate strategy in manufacturing decisions. Business Horizons, 21 (1), 57–66.
 
16.Zollo, M. and Winter, S., 2002. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization Science, 13 (3), 339–351.