دوره و شماره: دوره 7، بهار - شماره پیاپی 23، خرداد 1396، صفحه 1-101 (بهار 1396 پیاپی 23) 
ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات

صفحه 102-110

رضا دری برنجگانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی