ارزیابی کیفیت مدل های تجارت الکترونیک وب سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه.

3 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، پژوهشکده مدیریت آیند ه پژوهی

چکیده

 یکی از مهمترین آثار و تبعات رشد و توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی1 در عصر حاضر ظهور پدیده تجارت الکترونیک2 بوده است. تجارت الکترونیک که همگام و همپای توسعه اینترنت قوت و بسط بیشتری یافت زمینه لازم را در جهت رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش می دهد. افزایش و گسترش عرصه های رقابتی را در مراودات تجاری باعث می شود و موجب تولید مشاغل جدید در سازمان می شود. در این تحقیق به بررسی استاندار سازی های تجارت الکترونیک وب سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز می پردازیم . روش تحقیق روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است. بدین صورت است که جامعه آماری تحقیق حاضر را کارشناسان و خبرگان حوزه صنعت  تشکیل می دهند که بالغ بر 18100 نفر می باشند. و با استفاده از جدول مورگان حدود 400 نفر به عنوان  نمونه آماری انتخاب شدند که به این تعداد پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 365 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در ازمون آلفا کرونباخ که با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 70/0 بوده است قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر در حد قابل قبولی بوده است. نتیجه آزمون معادلات ساختاری نشان می‌دهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب بیشتر از 10 درصد است. لذا می‌توان گفت که مدل فوق برازش خوبی از داده‌های دنیای واقعی داشته است و همچنین شاخص نیکویی برازش GFI که باید بیش از 9/0 باشد، است، یعنی اینکه در مجموع با توجه به شاخص RMSEA کلیت مدل مورد تأیید می باشد. 

کلیدواژه‌ها