بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط میان عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت در فرآیندهای مدیریت دانش می‌پردازد. مدیریت دانش در کسب و کار یک عامل مهم و ضروری برای بقای سازمانی در محیط پرتلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی است. سازمان‌ها نیاز به یک رویکرد مدیریت کیفیت جامع دارند که دانش را به عنوان منبع بالقوه برای برتری رقابتی مطرح می‌کند‌.
بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز کشور، چارچوبی مفهومی از ارتباط میان سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت و فرآیندهای مدیریت دانش پیشنهاد شد. سپس پرسشنامه‌ای شامل پنج عامل (با 27 سنجه) مدیریت کیفیت جامع نرم، دو عامل(با 11 سنجه) مدیریت کیفیت جامع سخت، سه عامل (با 15 سنجه) مدیریت دانش و مجموعاً 53 سنجه از طریق نظرات خبرگان صنعت گاز توزیع و جمع‌آوری شد. در ادامه به کمک معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم‌افزار SPLS تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر فرآیندهای مدیریت دانش بررسی، آزمون و تأیید شد. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که  به منظور افزایش عملکرد سازمانی، عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم در مقایسه با سخت کمک بیشتری به فرآیندهای مدیریت دانش می‌کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که صنعت گاز نیاز به تمرکز بیشتری به توسعه سرمایه انسانی دارد. همچنین این عامل برای تولید و به روز کردن دانش سازمانی و برای حصول مزیت رقابتی حیاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها