ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته عمران پژوهشکده عمران پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، ایران

چکیده

ایمن‌سازی و بهسازی سازه‌ها برای پیشگیری ازخسارت‌های جانی و مالی در اثر وقوع زمین‌لرزه است. اهمیت سازه‌ها با توجه به ‌خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آسیب دیدگی در اثر زلزله یکسان نیست، اگر چه مسئولیت بهسازی و ایمن‌سازی آنها از نظر تامین اعتبارات مالی با توجه به نوع مالکیت آن، متفاوت است، تدوین ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های لازم، نظارت بر حسن انجام مراحل مختلف ایمن‌سازی و برقراری تسهیلات مناسب و متناسب با توان مالی و اجرایی کشور، تعیین اولویت‌ها و تهیه برنامه کلان بهسازی و ایمن‌سازی از مسئولیت‌های حکومتی است. ساختمان های قدیمی موجود در بافت‌های فرسوده عموماً دارای سیستم دیوار بدون کلاف‌های قائم و افقی می باشند. تجربیات بدست آمده از زلزله‌های بویین زهرا و طبس و رودبار و بم نشانگر این واقعیت است که تخریب این قبیل ساختمان های بنایی در زمان لرزه‌های ویرانگر قطعی است. اهمیت سازه‌ها با توجه به ‌خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آسیب دیدگی در اثر زلزله یکسان نیست، تخریب و بازسازی اصولی برای پیشگیری از ‌خسارت‌های جانی و مالی در اثر وقوع زمین‌لرزه از نظر تامین اعتبارات مالی با توجه به نوع مالکیت آن متفاوت است و این امر نیاز به مدت زمان ساخت مجدد و هزینه‌های بالا برای کارفرما را به همراه داشته است. پس توصیه می‌شود با توجه به شرایط ساختمان‌های کشور تمهیدات و تصمیماتی چه از نظر تسهیلات مالی و غیره انجام گردد، تاهمگان بتوانند با توجه به استانداردهای سازه‌ای موجود خود مراحل اجرائی اطاق امن را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها