معرفی مدل سیستم مدیریت انرژی با تاکید بر استاندارد ISO 50001 (مطالعه موردی: واحد پالایشگاه کارخانه مس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سیستمهای انرژی

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

ارتباط تنگاتنگ انرژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و انتظاری که از افزایش قیمت انرژی در آینده وجود دارد، توجه به امر استفاده منطقی از انرژی را ضروری می سازد. استفاده منطقی از انرژی مبین کمیتی از مصرف حامل های انرژی است که با ترکیب بهینه انرژی و سایر عوامل تولید (کار، سرمایه و مواد)، حداقل هزینه تولید و شدت انرژی را منعکس سازد. استانداردهای زیادی جهت اطمینان از برآورده شدن حداقل های لازم در خصوص پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی تهیه و انتشار یافته اند. از این رو در این پژوهش ضمن مطالعه موردی واحد پالایشگاه کارخانه مس بر آنیم تا با استفاده از متدولوژی ارائه شده توسط دانشگاه صنعتی صربستان که در صنایع مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است به کمک نرم افزار های آماری مثل Minitab و Excel مدل مصرف انرژی و پارامترهای تاثیر‌گذار بر روی شدت مصرف انرژی را شناسایی نماییم. این مدل با استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با الزامات فنی اشاره شده در استانداردIso 50001  زمینه را برای استقرار این استاندارد در واحد های صنعتی فراهم می نماید. 

کلیدواژه‌ها