سنجش اصول مسئوولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ISO 26000 (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آمادگی شرکت گاز استان مازندران جهت استقرار اصول استاندارد مسؤولیت اجتماعی(ایزو 26000) انجام شده است. به منظور سنجش میزان آمادگی شرکت مورد مطالعه، از الگوی استاندارد مسئولیت اجتماعی که توسط سازمان بین المللی استاندارد تبیین گردید، استفاده شده است و در این راستا، صرفاً اصول تبیین شده در این الگو مورد مداقه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی، و بر حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران به تعداد 442 نفر می باشند. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد به عنوان عوامل تاثیرگذار بر استقرار استاندارد مسؤولیت­اجتماعی در شرکت مورد مطالعه در حد متوسط قرار داشته و با وضعیت مطلوب فاصله دارند. بر اساس رتبه­بندی انجام شده، بعد آمادگی تعامل موثر با نهادهای اجتماعی در شرکت مورد مطالعه، رتبه اول و بعد آمادگی احترام به حقوق انسان با میانگین رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. 

کلیدواژه‌ها