دوره و شماره: دوره 3، تابستان - شماره پیاپی 8، تابستان 1392، صفحه 1-100 

علمی ترویجی

1. بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی


3. مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری

صفحه 26-41

ابراهیم محمودزاده؛ محمد دهقانی؛ داوود علیزاده


4. معیارهای انتخاب متحد راهبردی

صفحه 42-53

بهشاد عضدی دیلمی؛ کاترین جعفری؛ ابوالفضل باقری


5. تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی