تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

عملکرد کلی یک سازمان، پدیده‌ای پیچیده است و می‌بایست تمامی مفاهیمی را که یک سازمان برای دستیابی به موفقیت و انجام فعالیت‌ها مورد توجه قرار می‌دهد را پوشش دهد. علی‌رغم تحقیقات زیاد و متنوعی که سازمان‌ها در دستیابی به الگوی مناسب ارزیابی عملکرد سازمان انجام می‌دهند و همچنین بدلیل جامعیت مفهوم عملکرد و ساختار چند بعدی آن اکثر نیازهای سازمان پاسخ داده نشده است. از طرفی الگوی مطلوب می‌بایست متناسب با سطح بلوغ، نوع سازمان، سطح پیچیدگی و میزان انتظارات مدیران و کاربران همان سازمان باشد. الگوهای متنوع و تکامل یافته‌ای که در این حوزه معرفی شده است هر کدام خاستگاه خود را داشته و مظروف مشخصی را در خود جای می دهند بنابراین سازمان های بهره‌بردار تمایل به طراحی الگویی با حداکثر تطبیق پذیری سازمانی را برای خود دارند. این مقاله با در نظر گرفتن دیدگاه نظام مند (باز) و مبتنی بر الگوی منطق، عینکی را به مخاطب خود ارائه می‌کند که در طراحی الگوی مناسب سازمان از آموزه های دیگر الگوها بهره‌برداری کند و یا انتخاب یک الگو را از بین دیگر الگوها، با شناخت نسبی مناسبی انجام دهد. روش تحقیق انتخاب شده در این پژوهش، مطالعه تطبیقی بوده است که در نهایت مجموعه‌ای از مفاهیم و مولفه‌های مورد استفاده طراحان را در چهار لایه ورودی، فرایند، خروجی و پیامد، به مخاطبین ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها