مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

مساله ارزیابی و انتخاب تأمین کننده، بصورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. رویکردهای تصمیم گیری متنوعی برای این مساله پیشنهاد گردیده است و در مدیریت زنجیره تأمین معاصر، عملکرد تأمین کنندگان بالقوه، بر اساس شاخص‌های زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. با توجه به اهمیت تکنیک‌های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده و ساخت مدل‌های تصمیم گیری کارآمد، در این مقاله مروری، بر تحقیقات انجام شده در این خصوص بین سالهای 0002 تا 2102 انجام می گیرد. ابتدا با استفاده از تحلیل تصمیم گیری(روش شناسی) متودولوژیک در چهار جنبه شامل مسائل تصمیم گیری، تصمیم گیرندگان، محیط‌های تصمیم گیری و رویکردهای تصمیم گیری، مرور نظام مند انجام شده بین سالهای 8002 تا 2102 مورد بررسی قرار گرفته و مدل‌های مورد استفاده در این سال‌ها مطرح می شوند. همچنین میزان استفاده از مدل‌های تصمیم گیری در بین 321 مقاله مورد بررسی، بیان می شوند. سپس مروری کوتاه بر مدل‌های مورد استفاده بین سالهای 0002 تا 8002 صورت گرفته و رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده، شاخص‌های ارزیابی ای که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و ضعف‌های موجود در روش‌ها بیان می گردند.

کلیدواژه‌ها