بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در دنیای صنعتی رو به پیشرفت و در حال تکامل امروز، رویکردهای کیفی و استقرار نظام های مدیریت کیفیت به عنوان سکویی مهم برای جهش های بزرگ کیفی در عرصه مباحث پیشرفته تر کیفیت مطرح است . لذا اجرای بهینه نظام‌های مدیریت کیفیت و دیگر نظام‌های کیفی، امری بدیهی و لازم الاجرا به نظر می رسد. از مطالعه و تحقیق و پژوهش بر روی عوامل مختلف مؤثر در نیل به چنین مقصودی، به خصوص در سازمان های دفاعی، نظیر سازمان صنایع دفاع به عنوان بزرگترین صنعت دفاعی کشور، با توجه به پیچیدگی‌ها و ظرافت های فرآیندهای متنوع تولیدی، بهره مندی از علوم و فنون مؤثر آماری مهندسی کیفیت به عنوان ابزارهایی مفید و کاربردی، ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش ضمن مرور ادبیات درباره موضوعات کلان نظام های مدیریت کیفیت، به بررسی اهمیت و جایگاه فنون آماری مهندسی کیفیت در صنایع نوین امروزی پرداخته سپس با روش کتابخانه ای و مطالعه گزارشات ممیزی مرکز استاندارد دفاعی ایران از جنبه نظری، و نیز با روش پیمایشی و مصاحبه اکتشافی از جنبه عملی، در پی یافتن میزان اهمیت فنون آماری مهندسی کیفیت در سازمان صنایع دفاع می باشیم تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق به فنون آماری که دارای بیشترین اهمیت و پرکاربرد ترین آنها باشند، برسیم و از این رهگذر فنون مؤثر آماری را شناسایی نموده و برای پوشش به شاخص های موضوعات راهبردی نظام‌های مدیریت کیفیت، از آن بهره جوییم.

کلیدواژه‌ها