مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

عملکرد سازمان‌ها برآیند عملکرد مدیران و رهبران آن‌ها می‌باشد، لذا یافتن رهبران مناسب با مهارت های مناسب برای تصدی جایگاه‌های مناسب وظیفه‌ای خطیر و حیاتی در سازمان‌های امروزی محسوب می‌شود. نتایج پژوهش‌های متعدد انجام گرفته بعد از دهه هشتاد میلادی، حاکی از آن است که تأکید بر توسعه و جانشین‌پروری مدیران به‌صورت داخلی، منجر به دست‌یابی به موفقیت‌های بیشتری برای سازمان نسبت به سایر رقبا خواهد گردید. این امر موجب گردیده تا شرکت‌ها، اهمیت پرورش مدیران و تربیت رهبران از طریق توسعه بازارهای داخلی منابع انسانی را بیش از پیش درک نمایند. در همین راستا، مدل خط سیر رهبری بعنوان یک چارچوب عملیاتی برای پیاده‌سازی همزمان فرایندهای ارزیابی، توسعه و جانشین پروری مدیران ارائه شده است. این مدل دارای هفت سطح رهبری می‌باشد و با تعریف مهارت‌ها و شایستگی‌های کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در گذار از پایین‌ترین سطح مدیریت سازمانی (مدیریت بر خود) به بالاترین سطح آن (مدیریت بر شرکت)؛ به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا رهبرانی شایسته را برای تصدی مناصب مدیریتی تربیت نمایند. لذا در این مقاله تلاش می‌گردد تا پس از مرور ادبیات مدیریت بر مدیران و تئوری‌های مربوط به توسعه و جانشین‌پروری مدیران، راهکارهای پیاده‌سازی و عملیاتی کردن مدل خط سیر رهبری، تبیین گردند.

کلیدواژه‌ها