معیارهای انتخاب متحد راهبردی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

انتخاب شریک تجاری یکی از موضوعات مهم و اولیه در ایجاد اتحادها است و به عنوان پیش شرط موفقیت یک اتحاد به شمار می‌رود. به موازات بنگاه ها و شرکت هایی که برای انتخاب شرکای راهبردی خود، معیارها و مکانیزم های تصمیم گیری در خصوص این موضوع را در فرایندهای عملیاتی خود برجسته کرده اند، محققان مدیریت نیز به توسعه نظریه ها و معیارهای انتخاب شریک پرداخته اند. رویکردهای نظری به انتخاب متحد تجاری را می‌توان در دیدگاههای منبع محور، هزینه مبادلات، قدرت بازار، یادگیری سازمانی، وابستگی منابع، نظریه نهادی و دیدگاه‌های جامعه شناسی جستجو کرد و معیارهای مورد استفاده برای انتخاب متحد تجاری را می‌توان با این ‌نظریه ها تبیین کرد.
در این مقاله ابتدا مفهوم اتحاد راهبردی بررسی و سپس رویکردهای نظری به انتخاب متحد تجاری تشریح می‌شود، سپس به بررسی و مرور مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص معیارهای انتخاب متحد پرداخته و نهایتا با جمع بندی ادبیات بررسی شده، مدلی پیشنهادی برای انتخاب متحد تجاری ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها