دوره و شماره: دوره 3، بهار - شماره پیاپی 7، بهار 1392، صفحه 1-108 
2. مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها

صفحه 20-37

محمد محمودی میمند؛ محمدحسن کریمی گوارشکی؛ مهدی زمانی مزده