مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

   در این مقاله الگوهایی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کارکرد ارزیابی عملکرد دارند از منابع علمی مختلف جمع‌آوری شده و ارایه ‌می‌گردد. برخی الگوها همراه با توصیف اجمالی چارچوب‌ها و مفاهیم مندرج در آنها بیان می‌گردد. از آنجایی که انتخاب الگو برای ارزیابی و سنجش عملکرد اجتناب‌ناپذیر است، سازمان‌هایی که به طور مشخص از یک الگوی از پیش تعیین شده در ارزیابی عملکرد استفاده نمی‌کنند، در عمل مبتنی بر یک الگوی ذهنی عمل کرده‌اند که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از دانش موجود در حوزه ارزیابی عملکرد بهره‌برداری کرده‌اند. مطالب ارایه شده، می‌توانند به صورت مستقیم در ارزیابی سازمان مورد بهره‌برداری قرار گیرند که در این راستا به منظور افزایش دانش و اطلاعات در الگوی مورد نظر (انتخابی) می‌توان به مطالعه تکمیلی پرداخت. از طرف دیگر، مرور الگوها در بومی‌سازی الگوی جاری و ایجاد یک الگوی خاص برای سازمان کمک می‌کند. در ادامه مقاله، چالش‌های طراحی و به کارگیری الگوها احصاء و دسته‌بندی شده و با آخرین آموزه‌‌های علمی‌ مرتبط بیان می‌گردد که عبارتند از مفاهیم اساسی پایداری، راهبردی بودن و پویایی، شکل‌پذیری و سنجش‌پذیری.

کلیدواژه‌ها