مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

   امروزه مدیریت فرایندها از کلیدی ترین و زیر بنایی ترین مولفه هایی است که در رشد، پیشرفت و تعالی هر سازمان نقش به سزایی داشته و در استانداردهای مختلف کیفیت بر آن تاکید شده است. به طور مثال در استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 بر مدیریت فرایندها و رویکرد فرایندی تاکید به سزایی شده و در بندهای متعددی از آن بر پایش و اندازه گیری فرایندها و اتخاذ رویکرد مناسب برای این امر تاکید شده است. از طرف دیگر، مدیریت درست فرایندها منجر به بهبود سازمانی شده و در نهایت افزایش سود، کاهش هزینه ها و افزایش نرخ پاسخگویی را به دنبال دارد. مدیریت فرایندها شامل فعالیت های متعددی از جمله شناسایی، طراحی، تصدیق و صحه گذاری، اندازه گیری و کنترل فرایندها می باشد. در این بین اندازه گیری فرایندها موضوعی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که به دغدغه روز مدیران در صنایع تولیدی و صنایع دفاعی تبدیل شده است. روش های گذشته اندازه گیری فرایندها از موضوع اثر بخشی وکارایی فرایندها غافل بوده است. اگر سازمانی به نگرش فرآیندی توجه داشته و ماموریت خود را در قالب فرآیندهای به هم مرتبط انجام دهد همیشه بایستی به اثربخشی و کارآیی فرآیندهای خود که دو شاخص اصلی هر فرآیندتلقی می شوند، توجه داشته باشد. در این مقاله، ابتدا فعالیت های مدیریت فرایندها توضیح داده شده است و  همراه با تعریف جدیدی از فرایند، رویکرد جدید ی برای اندازه گیری فرایندها بعلاوه  مقایسه دیدگاه های فرایند سنتی وجدید، نقشه فرایندی و رویکرد فرایندی در سازمان ارایه می شود. این رویکرد جدید مبتنی بر تقاضای مرتبط با هر قسمت فرایند بوده است که منجر به شناسایی گسترده و دقیق شاخص های اندازه گیری هر قسمت قرایند شده و در نهایت اندازه گیری دقیق فرایند را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها