بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله به بررسی مراحل اجرای سیستم لجستیک پیشرفته نظامی پرداخته شده. ابتدا مدیریت زنجیره تامین پیشرفته نظامی را معرفی می شود و مراحل آن را بدون درنظر گرفتن سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی1 توضیح داده، سپس به معرفی سیستم RFID و قسمت‌های مختلف آن پرداخته شده. در ادامه به بررسی جایگاه RFID در مراحل مختلف اشاره شده لجستیک نظامی ‌پرداخته شده و راه‌های تقلیل هزینه‌ها را بررسی و سپس توصیه هایی جهت هرچه بهتر شدن این سیستم در لجستیک نوین ارائه داده شده است.

کلیدواژه‌ها