دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 40، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران

صفحه 1-27

10.22034/jsqm.2022.312904.1375

باقر عسگرنژاد نوری؛ سمیه صائب نیا؛ الله یار بیگی فیروزی


طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات

صفحه 95-121

10.22034/jsqm.2021.302798.1359

بهاور آذرمی زاد؛ کمال الدین رحمانی یوشانلوئی؛ علیرضا بافنده زنده؛ سیروس فخیمی آذر