ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ایران

10.22034/jsqm.2022.289977.1336

چکیده

چکیده
امروزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با اضافه شدن مباحثی چون محیط زیست و مباحث حقوق بشر دامنه وسیع‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها است. مسئولیت-پذیری اجتماعی بنگاه به معنای الزام به پاسخگویی است.
هدف این پژوهش ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی شرکت‌ها و تحلیل وضعیت موجود این شاخص‌ها در گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی وضعیت موجود است. در این پژوهش، بعد اجتماعی افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین‌المللی و از طریق پرسشنامه، تحلیل عاملی و سایر روش‌های آماری در یک قالب جامع ارائه داده است. همچنین، سطح افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی و وضعیت حال حاضر آن، از طریق تحلیل محتوا گزارشات هیئت مدیره شرکت‌های ایرانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. ضمنا بررسی ارتباط بین سطح افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها مبتنی بر بعد اجتماعی و پایداری شرکت‌ها بر اساس معیارهای مبتنی بر داده‌های حسابداری وداده‌های بازار با در نظر گرفتن برخی از ویژگی‌های شرکت‌ها صورت گرفته است و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و داده‌های نرم افزار ره‌آورد نوین در بین سال‌های 94 الی 98 مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان‌دهنده میزان کم افشاء بعد اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین دلیل، تدوین استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص‌ها در گزارشات سالانه شرکت‌ها برای پاسخگویی به انتظارات در بازار سرمایه ایران ضروری می‌باشد.
در نهایت فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت که نشان داد میزان افشا بعد اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارای تاثیر معنی‌دار بر پایداری شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها