ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد بندر عباس،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران.

10.22034/jsqm.2022.289977.1336

چکیده

چکیده
امروزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با اضافه شدن مباحثی چون محیط زیست و مباحث حقوق بشر دامنه وسیع‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها است. مسئولیت-پذیری اجتماعی بنگاه به معنای الزام به پاسخگویی است.
هدف این پژوهش ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی شرکت‌ها و تحلیل وضعیت موجود این شاخص‌ها در گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی وضعیت موجود است. در این پژوهش، بعد اجتماعی افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین‌المللی و از طریق پرسشنامه، تحلیل عاملی و سایر روش‌های آماری در یک قالب جامع ارائه داده است. همچنین، سطح افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی و وضعیت حال حاضر آن، از طریق تحلیل محتوا گزارشات هیئت مدیره شرکت‌های ایرانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. ضمنا بررسی ارتباط بین سطح افشاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها مبتنی بر بعد اجتماعی و پایداری شرکت‌ها بر اساس معیارهای مبتنی بر داده‌های حسابداری وداده‌های بازار با در نظر گرفتن برخی از ویژگی‌های شرکت‌ها صورت گرفته است و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و داده‌های نرم افزار ره‌آورد نوین در بین سال‌های 94 الی 98 مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان‌دهنده میزان کم افشاء بعد اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین دلیل، تدوین استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص‌ها در گزارشات سالانه شرکت‌ها برای پاسخگویی به انتظارات در بازار سرمایه ایران ضروری می‌باشد.
در نهایت فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت که نشان داد میزان افشا بعد اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارای تاثیر معنی‌دار بر پایداری شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم (1394)، " بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و رقابت بازار محصول"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 26، صص 124- 103.
- امیدوار، علیرضا (1387)، "کارگاه آموزشی ترویجی ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پیشنیاز اجرای سیاست‌های کلی اصل44"، مرکزترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها.
- برزگر،قدرت الله و غفاری، وحید (1387)، حسابداری و گزارش­دهی پایداری شرکت‌ها در هزاره سوم، ماهنامه حسابدار، شماره 49.
- بهارمقدم، مهدی؛ صادقی، زین‌العابدین و صفرزاده، ساره (1392)، "بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر افشا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 20، صص 107- 90.
- پورعلی، محمدرضا و حجامی، محدثه(1393)، "بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره دهم، صص 157- 142.
- حبیبی، آرش (1391)، " آموزش کاربردی نرم‌افزار لیزرل مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عامل ؛ ویرایش جدید"
- حساس یگانه یحیی، مداحی آزاده(1387). چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1738.
- حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت الله (1392)، "ارائه­ی مؤلفه­ها و شاخص­های بُعد اجتماعی مسئولیت شرکت­ها و وضعیت موجود آن در ایران"، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره دوم، شماره 1، صص 234- 209.
- کامیابی، یحیی؛ شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول (1395، "بررسی تأثیر مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 30، صص 145- 126.
- شربت اوغلی احمد و همکاران (1389)، "مسئولیت اجتماعی نزد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 19 ، پاییز 1389.
- فروغی، داریوش و دیگران (1386)، "نگرش مدیران درباره­ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه­ی بررسی­های حسابداری وحسابرسی، دانشگاه تهران،دوره­ی 15، شماره­ی 3
- گلی، عباس؛ موحدی، ساعده و خلیلی، فاطمه (1394)، حاکمیت شرکتی بسترساز پایداری، نخستین کنفرانس منطقه­ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی، تهران.
- مرتضوی و همکاران (1389)، "بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی، نمونه موردمطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد"، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 1389.
- Benlemlih, M., Bita,M., (2015).Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2566891.
- Bradley, R.L. Jr., (2009(,“Corporate social responsibility and energy”. In: Horowitz, I. L. (Ed.), Culture and Civilization, 181-197, Transaction Publishers, New Jersey.
- Carroll, A. B, (1999),” Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct.
Business & Society, 38, 268-295.
- Cho, A. (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Cash Holdings.
Journal of Corporate Finance, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2016.01.008.
Deegan, C., and Unerman, J. (2006). Financial Accounting Theory, Maidenhead
- Clark, C. E. (2000),”Differences between public relations and corporate social responsibility: An analysis”, Public Relations Review, 26(13), 363-381.
- Doslord, L & Wallace, J. (2008). “The Corporate Social Responsibility (CSR) Trend”, Journal of Applied Corporate Finance, 45, 96- 108.
-Everaert.P (2009) «Discovering patterns in corporate social responsibility (CSR)
reporting: A transparent framework based on the Global Reporting Initiative’s (GRI)
Sustainability Reporting Guidelines» , WORKING PAPER , Faculty of Economics
and Business Administration, Ghent University, Belgium.
- Ferns, B, Prakash S, S, (2012), Emerging trends in corporate social responsibility (CSR) reporting by large corporations: a comparative analysis of corporate CSR reports by Western European and North American corporations, The Fifth ISBEE World Congress. 11(2), 116-129.
- Gilbert, D. U, Rasche, A, Waddock, S, (2011), Accountability in a global economy: The emergence of international accountability standards. Business Ethics Quarterly, 21(1), 23-44.
- Godfrey, P. C. & Hatch, N. W. (2007) «Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st Century», Journal of Business Ethics, 70, 87–98.
- GRI. (2012). “Using the Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines with the ISO 26000 ‘Guidance on Social Responsibility’ Standard “,ISO 26000 Committee Draft (CD), Communication on social responsibility, Box 14.
- GRI. (2010a). GRI Portal - GRI Reports List. Retrieved January 20, 2010, from http://www.globalreporting.org/GRIReports/GRIReportsList.
- GRI. (2010). Website of global reporting initiative. http://www.globalreporting.org. Accessed Dec 2009.
- Hill, R.C., Griffiths, W.E & Lim, G.C. (2008). Principles of Econometrics, 3rd edition, Hoboken: John Wiley & Sons.
- Kapoor, Sh., Sandhu, H.S. (2010). Does it Pay to be Socially Responsible? An Empirical Examination of Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance Global Business Review http://gbr.sagepub.com/content/11/2/185.
- Kirsten A. Cook , Andrea M. Romi, Daniela Sanchez, Juan Manuel Sanchez.(2016).The Influence of Corporate Social Responsibility on Investment Efficiency and Innovation.
- Lioui, A., Sharma, Zenu. (2012). “Environmental corporate social responsibility and financial
performance: Disentangling direct and indirect effects”, Ecological Economics Volume 78, June 2012, Pages 100–111.
- Lys,Th, James, Naughton, Clare,Wang, (2015), Signaling through corporate accountability reporting. Journal of Accounting and Economics, 60, 56–72.
- McKinley,A (2008) the drivers and performance of corporate environmental and social responsibility in the Canadian mining industry, master thesis Geography Department and Center for Environment University of Toronto.
- Mehran Nejati, Sasan Ghasemi, (2012) «Corporate social responsibility in Iran from the perspective of employees», Social Responsibility Journal, Vol. 8 Iss: 4, pp.578 – 588.
- Nasr, H (2010),”corporate social responsibility disclosure: an examination of framework of determinants and consequences”, Doctoral thesis, Durham University,Avai at Durhame Theses Online:http://ethese.dur .ac.uk/480.
- Nirwanto, Mirza.Zulaikha. Rahardja, H.(2011), "Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia 2008-2010" , Managerial Auditing Journal.
- Salehi, M(2009) «Stakeholders’ Perceptions of Corporate Social Responsibility: Empirical Evidences from Iran International Business», Research Vol. 2, No. 1januarywww.ccsenet.org/journal.html.
- Servaes, Henri, Tamayo, Ane, (2013), The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness. Management Science, 59(5), 1045- 1061.
- Setiawan, Evelyn and Gupita Janet Tjiang. (2012). Corporate Social Responsibility, Financial Performance, and Market Performance: Evidence from Indonesian Consumer Goods Industry, 6th Asian Business Research Conference. World Business Institute Australia. Read more: http://www.ukessays.com/essays/finance/business-scandals-involving-high-profile-organisations- finance essay. php#ixzz2pakr0uTM
- Turker D. (2009), «Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study», Journal of Business Ethics, 85 (4), 411-27.
- Zainal, D., Zulkifli, N & Saleh, Z. )2013). “a longitudinal analysis of corporate social responsibility reporting (csrr) in malaysia public listed firms: pre- and post- mandatory csrr requirement “International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Vol. 2 | No. 1 | January 2013.
- Suganthi, L.(2019). Examining the relationship between corporate social responsibility, performance, employees’ pro-environmental behavior at work with green practices as mediator. J. Clean. Prod. 2019, 232.
- Sanchez, V.; Galvez-Sanchez, F.J.; Lopez-Martínez, G.; Molina-Moreno, V.(2021) Corporate Social Responsibility and Sustainability. A Bibliometric Analysis of Their Interrelations. Sustainability 2021, 13, 1636.
- Ikram, M.; Zhou, P.. Shah, S.A.A.; Liu, G.Q(2019)Do environmental management systems help improve corporate sustainable development? Evidence from manufacturing companies in Pakistan. J. Clean. Prod. 2019, 226.