استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی یزد ایران

3 گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف اباد، ایران

10.22034/jsqm.2022.304820.1362

چکیده

در فضای رقابتی امروز، کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند دو مقوله مهم در بازاریابی محسوب می‌شوند. اتخاذ استراتژی‌هایی به‌منظور ایجاد تمایز ازجمله استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات جهت بقا در بازار رقابتی و حفظ مشتریان، امری ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از زمینه و بستر شناختی حاصل از تحقیقات بنیادی درصدد رفع نیازهای بشری و بهبود و بهینه ی‌سازی ابزارها، الگوها و اشیاء در جهت توسعه آسایش و ارتقای سطح زندگی افراد می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت خدمات در شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت در شهر اصفهان است. پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی از حیث هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت در شهر اصفهان است که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس اتفاقی مبتنی بر قواعد معادلات ساختاری تعداد 230 نفر از مشتریان جهت بررسی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه از روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی نیز به کمک آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید ‌شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد حداقل مربعات جزئی از نرم‌افزار Smart-PLS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر کیفیت عملکردی و فنی و از جهتی کیفیت عملکردی و فنی بر ارزش ویژه برند در شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج، نقش میانجیگری کیفیت عملکردی و فنی در رابطه بین متغیرهای استانداردسازی، سفارشی‌سازی و ارزش ویژه برند را نیز تائید کرده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی‌اکبر و عسگری ده آبادی، حمیدرضا، (1394)، بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در میان مشتریان (موردمطالعه: شرکت‌های مسافربری فعال در پایانه‌های شهر تهران)، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 23، 11-20.
امین فرد، احمد و امین فرد، محمد، (1394)، رابطه بین سفارشی‌سازی خدمات و وفاداری مشتریان در موسسه اعتباری ثامن استان گیلان، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
باصری، بیژن، تیغ تیز، مسعود و چشم پنام، مسیب، (1391)، ایجاد وفاداری مشتریان از طریق سفارشی‌سازی خدمات بانکی (مطالعه‌ی موردی: بانک مسکن)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران.
پور، سمیرا، خریدار، فاطمه و زرگری، محبوبه، (1393)، تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایت‌مندی مشتری با استفاده از مدل ECSI، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۴ (۳) ،۲۳-۴۸.
حاج کریمی، عباسعلی، مکی زاده، وحید و بسطامی بهتاش، جمالیه، (1388)، بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمان‌های خدماتی تجاری، چشم‌انداز مدیریت، 9 (32)، 29-47.
حافظ نیا، محمدرضا، (1389)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات سمت.
روستا، علیرضا، عسکری، علی و ذوالفقاری، ابراهیم، (1396)، بررسی تأثیر استانداردسازی و سفارشی‌سازی بر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در شرکت ایران‌خودرو دیزل، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج.
شوماخر، رندال اى .و لومکس، ریچارد جى. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختارى، ترجمه وحید قاسمى، تهران :جامعه شناسان.
صلواتیان، سیاوش، قنبری، محمدی، محمود و مومنی، سارا، (1399)، توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها، فصلنامه رسانه، 32(1)، 127-149.‎
قمی اویلی، زینت، تقی پوریان، محمد جواد، مران جوری، مهدی و رحمتی، مریم، (1400)، مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری )، تحقیقات بازاریابی نوین، 11(2)، 91-112.
مرتضی پور، رضا، (1396)، بررسی استاندارسازی و سفارشی‌سازی کیفیت خدمات و اثر آن بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان بانک تجارت رشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مهرآستان. رشت.
نجارزاده، محمد، ابراهیمی، سیدعباس و رضوان، گلستانه، (1398)، استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 139-166.
Aaker, D.A. 1991. Measuring brand equity across products andmarkets. California Management Review, 38(3), 102-120.
Ali, B. J., Saleh, P. F., Akoi, S., Abdulrahman, A. A., Muhamed, A. S., Noori, H. N., & Anwar, G. (2021). Impact of Service Quality on the Customer Satisfaction: Case study at Online Meeting Platforms. International journal of Engineering, Business and Management, 5 (2), 65-77.
Altaf, M., Tabassum, N., & Mokhtar, S. S. M. (2018). Brand equity and the role of emergency medical care service quality of private cardiac institutes: An empirical investigation. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 12(1), 44-60.
Ball, D., Simões Coelho, P., & Machás, A. (2004). The role of communication and trust in explaining customer loyalty: An extension to the ECSI model. European journal of marketing, 38(9/10), 1272-1293.
Bilexe, Charles, & Chen, Stavros P, 2010, Issues and challenges in the positioning of service brands: a review. Journal of Product & Brand Management, 8(2), 106-118.
Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (1996). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study. In J. I. DeGross, S. L. Jarvenpaa, & A. Srinivasan (Eds.). Proceedings of the Seventeenth International Conference on Information Systems Cleveland, OH: Association for Information Systems, 21-41.
Coelho P. S., Henseler J. (2012). Creating customer loyalty through service customization. European Journal of Marketing, 46 ( 3/4), 331-356.
Farquhar, P.H. (1989). Managing brand equity. Marketing Research, 1 (3), 24-33.
Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, (18)1, 39-50.
Górska-Warsewicz, H. (2020). Factors Determining City Brand Equity—A Systematic Literature Review. Sustainability, 12(19)
Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of marketing.
Gronroos, C. (1990). Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. Journal of business research, 20(1), 3-11.
Hamid, R., Janor, R. M., Ong, M. H. A., Hashim, N. H. M., & Hashim, N. A. A. N. (2021). Web-Based Self-Service Technology, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in the Green Hotels: Guiding the Way to Sustainable Tourism. THE American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 4(1), 226-234.
Henseler,  J.  Ringle,  CM.  Sinkovics,R.R  .  (2009). The  use  of  partial  least  squares  path  modeling  in  international  marketing. Advances  in  International  Marketing  20, 277-319.
He, H., & Li, Y. (2010). Key service drivers for high-tech service brand equity: The mediating role of overall service quality and perceived value. Journal of Marketing Management, 27(1-2), 77-99.
Jahanzeb, S., Fatima, T., & Butt, M. M. (2013). How service quality influences brand equity: The dual mediating role of perceived value and corporate credibility. International Journal of Bank Marketing.
Jin, L., He, Y., & Song, H. (2012). Service customization: To upgrade or to downgrade? An investigation of how option framing affects tourists’ choice of package-tour services. Tourism Management, 33(2), 266-275.
Kasiri, L. A., Cheng, K. T. G., Sambasivan, M., & Sidin, S. M. (2017). Integration of standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 35, 91-97.
Krishnan, H. S. (1996). Characteristics of memory associations: A consumer-based brand equity perspective. International Journal of research in Marketing, 13(4), 389-405.
Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands (pp. 3-27). Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
Kong, L., Hu, K., & Verma, R. (2020). Service Chains' Operational Strategies: Standardization or Customization? Evidence from the Nursing Home Industry. Evidence from the Nursing Home Industry (May 20, 2020).
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing, 14th ed. New Jearsey: Pearson Education Inc.
Mahdikhani, M., & Yazdani, B. (2020). Transformational leadership and service quality in e-commerce businesses: The role of trust and team performance. International Journal of Law and Management, 62 (1), 23-46.
Mitall, Debra. 2010. Employee Based Brand Equity: A Third Perspective. Services Marketing Quarterly, 30(2), 122-147.
Paoulin, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L., (2013), "SERVQUAL: AMultiple Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality", Journal of Retailing, 64(1), 12-37.
Pappu, R., Quester, P.G. and Cooksey, R.W. (2005). Consumer‐based brand equity: improving the measurement – empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14 (3), 143-154.
Prados-Peña, M. B., & Del Barrio-García, S. (2021). Key antecedents of brand equity in heritage brand extensions: The moderating role of tourist heritage experience. European Research on Management and Business Economics, 27(3), 100153.
Parasuraman, A., Berry, L., & Zeithaml, V. (2002). Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of retailing, 67(4), 114.
Parker, B. T. (2015). The influence of brand equity on consumer response toward environmental product advertisements. Studies in Media and Communication, 3(1), 117-126.
Parihar, S., & Patwari, S. (2019). Descriptive Study on Service Quality Level of Beauty Parlors. Journal of The Gujarat Research Society, 21 (16), 2116-2124.
Peppers D.,  Rogers M. (2004). Managing  customer  relationships. Wiley,  Hoboken,  NJ.
Pollack, B. L. (2008). The nature of the service quality and satisfaction relationship: Empirical evidence for the existence of satisfiers and dissatisfiers. Managing Service Quality: An International Journal.
Pour, R. M., & Langroudi, M. M. N. (2020). Investigating the Standard and Customizing the Quality of Services and its Effect on Customer Satisfaction and Loyalty. Archives of Pharmacy Practice, 1, 102-112.
Rust  R.,  Zeithaml  V.,  Lemon  K. (2000).  Return on marketing: Using customer equity to focus marketing strategy. Journal of marketing, 68(1), 109-127.
Tan, Y. Y. (2021). Standardization Efforts in Small Businesses: The Pre Saga of Standardization of Services in Malaysian SMEs. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), 12(5), 53-67.
Tsaur, S. H., Wang, C. H., Yen, C. H., & Liu, Y. C. (2014). Job standardization and service quality: The mediating role of prosocial service behaviors. International Journal of Hospitality Management, 40, 130-138.
Wahyuni, S., & Praninta, A. (2021). The Influence of Brand Equity and Service Quality on Purchase Decisions on Garuda Indonesia Airline Services. Research Horizon, 1(1), 28-38.
Wu, C. W. (2014). The study of service innovation for digiservice on loyalty. Journal of Business Research, 67(5), 819-824.
Yoo,  B.,  Donthu,  N.  Lee,  S.  (2000).  An  examination  of  selected  marketing  mix elements and brand equity, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195–211.
Zameer, H., Wang, Y., Yasmeen, H., & Ahmed, W. (2019). Modeling the role of service quality, customer satisfaction and customer loyalty in building service brand equity. International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM), 10(2), 55-72.
Zeithaml, V. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of the evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.
Zhu, L. (2021). Service Quality Evaluation of Office Property Management Based on SERVQUAL Model. In International Conference on Applications and Techniques in Cyber Security and Intelligence, 42-49.