دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

علی سلطان پور؛ سید حامد موسوی راد؛ ساسان تقی زاده؛ حمید نصرت آبادی