دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 39، شهریور 1400 
تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

صفحه 61-88

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

علی سلطان پور؛ سید حامد موسوی راد؛ ساسان تقی زاده؛ حمید نصرت آبادی