پیش بینی فروش نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش داده کاوی و رگرسیون چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

10.22034/jsqm.2021.298074.1353

چکیده

هدف از این مقاله، پیش­بینی فروش نیروگاه­های برق ایران با استفاده از روش داده­کاوی و رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری پژوهش نیروگاه گازی خرمشهر در سال 1394 است که اطلاعات مربوط به 186 روز کاری آن با استناد به رابطه نمونه­گیری کوکران و به روش طبقه­ای متناسب استخراج گردیده است. داده­ها با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه، ماشین بردار پشتیبان و جنگل­های تصادفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که پارامترهای ثابت ورودی نظیر نرخ ارز، ضریب تعدیل و شاخص قیمت خرده­فروشی تأثیر مستقیم و معناداری در سطح فروش نیروگاه داشته­اند. همچنین از بین پارامترهای مؤثر بر قدرت عملی نیروگاه نیز فشار وارده به کمپرسور، ضریب قدرت نامی، توان قابل‌تولید و فشار تأثیر مستقیم و معناداری بر روی سطح فروش نشان دادند. به‌منظور مقایسه روش­های پیش­بینی فروش، پیش­بینی سطح فروش نیروگاه با استفاده از پارامترهای ثابت و مؤثر بر قدرت عملی، از سه روش رگرسیون خطی چندگانه، ماشین بردار پشتیبان و جنگل‌های تصادفی با بکارگیری میانگین خطاهای ایجادشده در پیش‌بینی فروش استفاده شد که روش جنگل‌های تصادفی از دقت بالاتری در پیش‌بینی فروش نیروگاه برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 164-185
  • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 06 مهر 1400