تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران ‏

2 ‏کارشناس ارشد؛ مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2021.252940.1253

چکیده

در عصر اقتصاد دانش‌محور عملکرد سازمان به‌شدت وابسته به مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی در رابطه‌ی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت 700 نفر و حجم نمونه 214 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه و روش نمونه­گیری تصادفی ساده است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت دانش بر مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. ولی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری ندارد. علاوه بر این، مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش میانجی را نیز در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ایفا می‌کند. نتایج پژوهش نشان از این دارد که مدیریت دانش به‌همراه مدیریت راهبردی منابع انسانی باعث افزایش عملکرد سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آرمسترانگ، مایکل. (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
افخمی­روحانی، حسین؛ دعایی، حبیب­اله. (1391). رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 2(1)، 55-70.
امیرخانی، طیبه؛ سپهوند، رضا؛ عارف­نژاد، محسن. (1393). وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه­های اجتماعی و روان­شناختی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(34)،  105-124.
امین، فرشته؛ حقانی، مهدیه؛ ایزدی یزدان­آبادی، محسن. (1394). بررسی تأثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص­های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7(2)، 105-127.
جاجرمی‌زاده، محسن؛ تدین، اعظم. (1398). رابطه ساختار سازمانی با مدیریت منابع انسانی و عملکرد؛ مطالعه‌ای در شرکت گاز استان فارس. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۱۰(۴۰) :۱۸۷-۲۰۶.
حسینی، ابوالحسن؛ تبسمی، امیر؛ دادفر، زهرا. (1396). بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8(29)، 155-171.
رجب پور، ابراهیم؛ باباشاهی، جبار. (1399). شناسایی لنگرگاه‌های مسیر شغلی کارکنان دانشی بر مبنای مدل شایستگی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت). پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 12(4)، 63-90.
زارعی، کیوان؛ اسعدی، عبدالرضا. (1398). بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در نمایندگی‌های بیمه استان خراسان رضوی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 2(7)، 1-8.
سید جوادین، سیدرضا؛  فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره (1385)، بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی باکیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 6(23)، 63 -88.
شجاعی، پیام؛ باقری، مسلم؛ کیانی، مهرداد؛ محیط قیری، زهرا. (1398). بررسی نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۱۱ (۴۲) :۱۲۷-۱۵۴.
فتحیان، محمد؛ اخوان، پیمان؛ چراغعلی، سمیه. (1393). بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن. مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 30-1(2/1)، 139-147.
قلی پور، آرین. (1391). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری­ها و کارکردها). تهران، انتشارات سمت.
قلیچ­لی، بهروز، اقتصاد، الهام. (1394). بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب‌وکار شرکت­های کوچک و متوسط (موردمطالعه: مرکز رشد و واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(5)، 53-73.
Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge4(2), 104-114.
Afiouni, F. (2007). Human resource management and knowledge management: A road map toward improving organizational performance. Journal of American Academy of Business, 11(2), 124–130.
Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: revitalization or decline?. Journal of management37(5), 1299-1315.
Birasnav, M. (2014). Knowledge management and organizational performance in the service industry: The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership. Journal of Business Research, 67, 1622–1629.
Chen, C. J; Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance – The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62, 104–114.
Chuang, C., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2013). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowledge. Journal of Management, http://dx.doi.org/10.1177/0149206313478189.
Collins, C.J; Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6), 740–751.
Coppin, A. (2017). The human capital imperative: Valuing your talent. Springer.
Davenport, T.H., & Völpel, S.C. (2001). The rise of knowledge towards attention management. Journal of Knowledge Management, 5(3), 212–221.
Delshab, V., Kerwin, S., & Cegarra-Navarro, J. G. (2020). The impact of unlearning context on organizational performance through knowledge management: A case of community sport clubs in Iran. Sport Management Review. https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.001.
Donnelly, R. (2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges. Journal of Business Research94, 344-352.
Fındıklı, M.A; Ugur Yozgat, U; Rofcaninc, Y. (2015). Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity the Central Role of Strategic Human Resources Practices (SHRPs). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 377 – 387.
Franklin, T; Mackie, B; Rigby, S. (2005). Barriers to effective Human Resource Measurement in New Zealand, The New Zealand. Journal of Human Resources Management, Vol 5,1-18.
Gannon, J.M; Roper, A; Doherty, L. (2015). Strategic human resource management: Insights from the international hotel industry. International Journal of Hospitality Management, Volume 47, Pages 65-75.
Holsapple, C.W; Wu, J. (2011). An elusive antecedent of superior firm performance: The knowledge management factor. Decision Support Systems, 52, 271–283.
Holsapple, C.W; Joshi, K.D. (2004). A formal knowledge management ontology: conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology 55, 593–612.
Hsiao, Y.-C., Chen, C.-J., & Chang, S.-C. (2011). Knowledge management capacity and organizational performance: The social interaction view. International Journal of Manpower, 32(5/6), 645–660.
Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635–672.
Jiang, K; Takeuchi, R; & Lepak, D. P. (2013). Where do we go from here? New perspectives on the black box in strategic human resource management research. Journal of Management Studies, 50(8), 1448–1480.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research81, 11-20.
López-Nicolás, C; & Merono-Cerdán, A. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. International Journal of Information Management, 31, 502–509.
Mukherjee, A.S; Lapre, M.A; van Wassenhove, L.N. (1998). Knowledge driven quality improvement, Management Science, 44 (11), 35–49.
Muthuveloo, R., Shanmugam, N., & Teoh, A. P. (2017). The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia. Asia Pacific Management Review22(4), 192-201.
Namasivayam, K; Miao, L; Zhao, X. (2007). An investigation of the relationships between compensation practices and firm performance in the US hotel industry. Hospitalit y Management, 26, 574–587.
Palacios M. D., & Garrigós S.F. J. (2006). The effect of knowledge management practices on firm performance. Journal of Knowledge Management, 10(3), 143–156.
Popaitoon, S; Siengthai, S. (2014). The moderating effect of human resource management practices on the relationship between knowledge absorptive capacity and project performance in project-oriented companies. International Journal of Project Management, Volume 32, Issue 6, Pages 908-920
Rasula, J; BosiljVuksiˇc, V., & Stemberger, I.M. (2012). The impact of knowledge management on organisational performance. Economic and Business Review, 14(2), 147–168.
Sánchez, A.A; Marín, G.S; Morales, A.M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 24, 138–148.
Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. Int J Manpow 24(5):501–16.
Scholl, W; Koenig, C; Meyer, B; Heisig, P. (2004). The future of knowledge management: An international Delphi study. Journal of Knowledge Management, 8(2), 19–35.
Svetlik, I., & Stavrou-Costea, E. (2007). Connecting human resources management and knowledge management. International Journal of Manpower, 28(3/4), 197–206.
Swart, J., & Kinnie, N. (2013). Managing multidimensional knowledge assets: HR configurations in professional service firms. Human Resource Management Journal23(2), 160-179.
Takeuchi, H. (2013). Knowledge-based view of strategy. Universia Business Review, (40), 68-79.
Theriou, G.N; Chatzoglou, P.D. (2008). Enhancing performance through best HRM practices, organizational learning and knowledge management. European Business Review, 20(3), 185–207.
Uysal, G., and Koca, G. (2009). HR and firm performance at companies in Turkey: Correlative analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 5(1), 45-48.
Wang, K.-L., Chiang, C., & Tung, C.-M. (2012). Integrating human resource management and knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational performance. International Journal of Organizational Innovation, 5(1), 109–137.