تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران ‏

2 ‏کارشناس ارشد؛ مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2021.252940.1253

چکیده

در عصر اقتصاد دانش‌محور عملکرد سازمان به‌شدت وابسته به مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی در رابطه‌ی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت 700 نفر و حجم نمونه 214 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه و روش نمونه­گیری تصادفی ساده است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت دانش بر مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. ولی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری ندارد. علاوه بر این، مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش میانجی را نیز در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ایفا می‌کند. نتایج پژوهش نشان از این دارد که مدیریت دانش به‌همراه مدیریت راهبردی منابع انسانی باعث افزایش عملکرد سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت می‌شود.

کلیدواژه‌ها