دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1400 
6. ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی

صفحه 141-163

10.22034/jsqm.2021.262446.1320

احمدرضا شعاع حسنی؛ محمدرضا کریمی قهرودی؛ ابوالقاسم تقوایی؛ سعید روشن ضمیر