تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی ( تولید و عملیات) ، موسسه آموزش عالی نورهدایت، شهرکرد،

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیت‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت در شرکت‌های دارویی شهرکرد می‌باشد و روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی و از لحاظ ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت‌های دارویی شهرکرد بوده با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌‌‌باشد. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصین و روایایی محتوا تأیید شد و پایایی پرسش‌نامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد بین مدیریت کیفیت بهره‌برداری و مدیریت کیفیت اکتشافی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین شیوه-های مدیریت کیفیت اکتشافی و بهره‌برداری و عملکرد با نقش میانجیگری استراتژی رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد بین استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها