تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی ( تولید و عملیات) ، موسسه آموزش عالی نورهدایت، شهرکرد،

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیت‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت در شرکت‌های دارویی شهرکرد می‌باشد و روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی و از لحاظ ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت‌های دارویی شهرکرد بوده با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌‌‌باشد. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصین و روایایی محتوا تأیید شد و پایایی پرسش‌نامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد بین مدیریت کیفیت بهره‌برداری و مدیریت کیفیت اکتشافی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین شیوه-های مدیریت کیفیت اکتشافی و بهره‌برداری و عملکرد با نقش میانجیگری استراتژی رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد بین استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم‌افزار.Smart PLS تهران: انتشارات نگاه دانش.
 2. پارسایی، مرضیه (1397). رابطه بین راهبرد رهبری هزینه، اقدامات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 3. جعفر­پور، محمود. بابایی فارسانی، میثم. (1392). مقاله‌نویسی علمی (رویکرد کاربردی). تهران: انتشارت پلک.
 4. حسینی، مریم (1397). بررسی رابطه بین راهبرد هزینه,کاربردهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی. موسسه عالی راهبرد شمال.
 5. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 6. دیوید، ف.، (1390). مدیریت راهبردی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.چ 21
 7. رضازادگان توکلی، هنگامه. (1394). بررسی تأثیر راهبرد‌های رقابتی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های بیمه )مطالعه موردی: شرکت بیمه نوین (. مدیریت بیمه .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی.
 8. زارعی، سپیده. (1397). نقش واسطهای ابعاد مدیریت کیفیت جامع در رابطه درک ارتباط بین راهبرد رهبری هزینه با عملکرد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی.
 9. شاه‌حسینی، بابک (1395). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی با نقش مداخله‌گر راهبرد‌های رقابتی (موردمطالعه: شرکت پارس‌خودرو). دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
 10. صادقی، مهران. گیوه چیان، علی. بازیاری، سارا (1392). بررسی تأثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخص‌های عملکرد مطالعه موردی: شرکت صنایع سیمان دشتستان. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 8 (24).
 11. صفری، علی؛ ترکستانی، محمدصالح.؛ مرادی، پرستو؛ گلشاهی، بهنام (1393). اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی. پژوهشنامۀ بیمه.29 (2)، 211-234.
 12. قلی‌پور، سودا (1397). بررسی تأثیر تحقق مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو.
 13. لشکری، محمد؛ سامی، ابوالفضل؛ ارشادی، زهرا (1393). ارزیابی راهبرد‌های رقابتی و عملکرد سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، (17)، 39-50.
 14. Chen, W.H. (1997). The human side of total quality management in Taiwan: leadership and human resource management. Quality and Reliability Management, 14 (1): 24–45.
 15. Chong, C.L., (1998). TQM and ISO in Singapore: Strategy or ideology. In: Ho, S.K. (Ed.), Proceedings of the Third ICIT, HKBU, Hong Kong,. 421–426.
 16. Claver- Cortés, E., Pertusa- Ortega n, E.M., and Molina- Azorín, J.F. (2012). Characteristics of organizational structure relating to hybrid competitive strategy: Implications for performance. Journal of Business Research, 25 (4): 993–1002.
 17. Corbett, L.M., & Rastrick, K.N. (2000) Quality performance and organizational culture a New Zealand study. Quality and Reliability Management, 17 (1): 14–26.
 18. Das, A., Handfield, R.B., Calantone, R.J. and Ghosh, S. (2000), “A contingent view of quality management‐the impact of international competition on quality”, Decision Sciences, 3 (31): 649-690.
 19. Deming, W.E., (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. MIT Center for Advanced Engineering, Cambridge.
 20. Dess, G., Davis, P., and Porter`s (1980). generic strategies as determinants of strategic group membership and organizational performance. Academy of Management Journal, 27 (3): 476-88.
 21. Eva M. Pertusa-Ortega, Juan Jos´e Tarí *, Jorge Pereira-Moliner, Jos´e F. Molina-Azorín, Maria D. Lopez-Gamero. (2020). Developing ambidexterity through quality management and their effects on performance. International Journal of Hospitality Management,
 22. Filippini, R. (1997). Operations management research: some reflections on evolution, models and empirical studies in OM. International. Operations and Production Management, 17 (7): 655–670.
 23. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50.
 24. Friedli, T., Goetzfried, M. and Basu, P. (2010). Analysis of the implementation of total productive maintenance, total quality management, and just-in-time in pharmaceutical manufacturing, Journal of Pharmaceutical Innovation, 4 (5):181-192.
 25. Honggeng Zhou. Ling Li (2020). The impact of supply chain practices and quality management on firm performance: Evidence from China's small and medium manufacturing enterprises. International Journal of Production Economics.
 26. Julen Castillo-Apraiz. Nicole Franziska Richter. Jesus Matey de Antonio. Siegfried Gudergan. (2020). The role of competitive strategy in the performance impact of exploitation and exploration quality management practices. Journal of European Business Review.
 27. Kim, G. and Huh, M.-G. (2015). Exploration and organizational longevity: The moderating role of strategy and environment, Asia Pacific Journal of Management, 2 (32): 389-414.
 28. Lavie, D., Stettner, U. and Tushman, M.L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations, Academy of Management Annals, 1 (4): 109-155.
 29. Leitner, K.H. and Guldenberg, S., (2010). Generic strategies and firm performance in SMEs: A longitudinal study of Austrian SMEs . Small Bus Econ, 35 (2): 169–89.
 30. March, J.G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science, 1 (2): 71-87.

Martin, L. (1993). TQM: The new managerial wave. Administration in Social Work, 17, 1-15.

 1. Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations: A synthesis of the research. New Jersey: Prentice Hall.
 2. Oshri, I., Pan, S.L. and Newell, S. (2005). Trade-offs between knowledge exploitation and exploration activities, Knowledge Management Research & Practice, 1 (3): 10-23.
 3. Parnell, J. and Carraher, S., (2002). The role of effective resource utilization in strategy’s impact on performance, International Journal of Commerce and Management, 13 (3): 34.
 4. Pertusa-Ortega, E.M., Molina-Azorín, J.F. and Claver-Cortés, E. (2010). Competitive strategy, structure and firm performance: A comparison of the resource-based view and the contingency approach, Management Decision, 8 (48): 1282-1303.
 5. Porter, M. (1985). Competitive advantage; Creating and sustaining superior New York: Free Press.
 6. Radovilski, Z., Gotcher, J.W., & Slattseveen, S., (1996). Implementing TQM: Statistical analysis of survey result. Quality & Reliability Management, 13, 10-24.
 7. Reed, R., Lemak, D.J., & Mero, N.P. (2000). TQM and sustainable competitive advantage. Quality Management, 5, 5-26.
 8. Sousa, R. and Voss, C.A. (2001), Quality management: Universal or context dependent?, Production and Operations Management, 4 (10): 383-404.
 9. Yang, T.-T. and Li, C.-R. (2011). Competence exploration and exploitation in new product development: the moderating effects of environmental dynamism and competitiveness, Management Decision, 9 (49): 1444-1470.
 10. Zhang, D., Linderman, K. and Schroeder, R.G. (2014a). Customizing quality management practices: A conceptual and measurement framework, Decision Sciences, 1 (45): 81-114.
 11. Zhang, D. (2009), Quality exploitation versus quality exploration: Measurement, antecedents, and performance implications, Dissertation, University of Minnesota, Minneapolis, MN