ارائه یک چهارچوب مفهومی جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت و توانمندی‌های هر منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی- مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران

2 مهندسی عمران(حمل و نقل)-عمران-دانشگاه علم و صنعت- تهران- ایران

چکیده

ارائه یک دید جامع نسبت به وضعیت ایمنی واحدهای مکانی ریلی مشابه در مقیاس کلان (مانند مناطق راه‌آهن موجود در کشور)، یک گام اولیه اما بسیار مهم برای شناسایی سیاست‌هایی است که می‌تواند به تسریع روند پیشرفت در بهبود ایمنی ریلی کمک کند. معمولاً در مطالعات قبلی بیشتر به ارزیابی مناطق ریلی راه‌آهن بوده‌اند به‌گونه‌ای که شاخص‌های مربوط به ایمنی بخشی از این ارزیابی بوده‌اند، درحالی‌که هدف مطالعه حاضر ارائه یک رویکرد جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن به‌تنهایی با تأکید بر ظرفیت و توانمندی هر منطقه هست. در این رویکرد با لحاظ نمودن وجوه مختلف عوامل مؤثر بر ایمنی ریلی، به‌خصوص ظرفیت و توانمندی هر منطقه، مقایسه‌ای منصفانه‌تر در مورد وضعیت ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن انجام‌شده است. بنابراین در راستای این هدف، ابتدا یک چهارچوب مفهومی در ارتباط با متغیرهای مؤثر بر ایمنی و با در نظر گرفتن ظرفیت و توانمندی هر منطقه توسعه داده شد. در ادامه با استفاده از مطالعات پیشین، معیارهای موردنیاز جهت پیاده‌سازی این چهارچوب مفهومی، انتخاب گردید. در گام بعد جهت ارزیابی ایمنی ریلی 20 منطقه راه‌آهن کشور در قالب چهارچوب مفهومی ارائه‌شده، مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به کار گرفته شد. در این ارزیابی از داده‌های سال 1398 مناطق راه‌آهن استفاده گردید.با توجه به اینکه در این ارزیابی بعضی از مناطق فوق کارا شدند، کار آیی اندرسون- پترسون نیز برای مناطق ریلی راه‌آهن محاسبه گردید. نتایج این مدل نشان داد که منطقه 1 بهترین کار آیی و منطقه 20 کمترین کار آیی در زمینه ایمنی ریلی در سال 1398 داشته‌اند. در انتها نیز جوامع مرجع برای هر منطقه راه‌آهن در این ارزیابی مشخص و همچنین پیشنهاد‌هایی جهت بهتر شدن عملکرد هر منطقه در زمینه ایمنی داده شد.

کلیدواژه‌ها


 1. معصومی، بررسی کارایی بخش حمل‌ونقل ریلی- مسافری کشور با استفاده از رهیافت DEA. پژوهشنامه حمل‌ونقل، 2016.
 2. پایدار، عاملی، طهرانی، ارزیابی عملکرد سیستم حمل‌ونقل مترو با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و تحلیل پوششی داده با رویکرد توسعه حمل‌ونقل پایدار (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران). پژوهشنامه حمل‌ونقل, 2020.
 3. احدی، ساقیان، ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی نواحی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، 2015
 4. Shen, Y., et al., Inter-national benchmarking of road safety: State of the art. Transportation research part C: Emerging technologies, 2015. 50: p. 37-50.
 5. Chen, F., et al., Benchmarking road safety performance: Identifying a meaningful reference (best-in-class). Accident Analysis & Prevention, 2016. 86: p. 76-89.
 6. Dong, N., et al., Macroscopic hotspots identification: a Bayesian spatio-temporal interaction approach. Accident Analysis & Prevention, 2016. 92: p. 256-264.
 7. Yu, H., et al., Comparative analysis of the spatial analysis methods for hotspot identification. Accident Analysis & Prevention, 2014. 66: p. 80-88.
 8. Park, B.-J., D. Lord, and C. Lee, Finite mixture modeling for vehicle crash data with application to hotspot identification. Accident Analysis & Prevention, 2014. 71: p. 319-326.
 9. Gomes, S.V., J.L. Cardoso, and C.L. Azevedo, Portuguese mainland road network safety performance indicator. Case studies on transport policy, 2018. 6 (3): p. 416-422.
 10. Bonneson, J.A. and K. Zimmerman, Identifying Intersections with Potential for Red Light–Related Safety Improvement. Transportation research record, 2006. 1953 (1): p. 128-136.
 11. Liu, C. and A. Sharma, Using the multivariate spatio-temporal Bayesian model to analyze traffic crashes by severity. Analytic methods in accident research, 2018. 17: p. 14-
 12. Kukić, D., et al., The differences of road safety performance of countries based on outcome indicators. Safety science, 2016. 89: p. 279-287.
 13. Rosić, M., et al., Method for selection of optimal road safety composite index with examples from DEA and TOPSIS method. Accident Analysis & Prevention, 2017. 98: p. 277-286.
 14. Djordjević, B., E. Krmac, and T.J. Mlinarić, Non-radial DEA model: A new approach to evaluation of safety at railway level crossings. Safety science, 2018. 103: p. 234-246.
 15. KHADEM, S.M. and M.M.R. KASHI, ANALYZING EFFICIENCY OF RAILWAY TRANSPORTATION BY CONSIDERING QUALITY OF SERVICES: NEW DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS. 2017.
 16. Noroozzadeh, A. and S. Sadjadi, A new approach to evaluate railways efficiency considering safety measures. Decision Science Letters, 2013. 2 (2): p. 71-80.
 17. Yang, Y. and X. Zhu. A Railway Transportation Safety Assessment Method Based on Safe State Index. in 2015 International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation. 2015. Atlantis Press.
 18. Wemakor, W., A. Jack, and F. Schmid. Modelling the Relationship (s) between safety and operational performance. in 2018 Joint Rail Conference. 2018. American Society of Mechanical Engineers Digital Collection.
 19. Jasmin, N., Safety performance comparison between light rail transit and subway. 2012.
 20. Aarts, L.T. and S. Houwing, Benchmarking road safety performance by grouping local territories: A study in the Netherlands. Transportation research part A: policy and practice, 2015. 74: p. 174-185.
 21. Shen, Y., et al., Road safety development in Europe: A decade of changes (2001–2010). Accident Analysis & Prevention, 2013. 60: p. 85-94.
 22. Wegman, F. and S. Oppe, Benchmarking road safety performances of countries. Safety science, 2010. 48 (9): p. 1203-1211.
 23. Wegman, F., et al., SUNflowerNext: Towards a composite road safety performance index. Deliverable D6, 2008. 16.
 24. Antić, Boris, et al. "Benchmarking of the road safety performance among the regions by using DEA." Transportation research procedia 45 (2020): 78-86.
 25. Tavakoli Kashani, Ali, Moslem Azizi Bondarabadi, and Mohammad Mehdi Besharati. "A risk-exposure-resources approach for incorporating the performance efficiency in developing composite safety performance index." Transportation letters 12.7 (2020): 465-470.
 26. Shen, Yongjun, et al. "Towards better road safety management: Lessons learned from inter-national benchmarking." Accident Analysis & Prevention 138 (2020): 105484.
 27. Das, Subasish, Srinivas R. Geedipally, and Kay Fitzpatrick. "Inclusion of speed and weather measures in safety performance functions for rural roadways." IATSS research 45.1 (2021): 60-69.
 28. Pan, Guangyuan, et al. "Road safety performance function analysis with visual feature importance of deep neural nets." IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7.3 (2020): 735-744.