مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

حاکمیت فناوری اطلاعات با تبیین ساختارها، فرایندها و ذینفعان، یک قابلیت سازمانی برای همراستایی راهبردی فناوری اطلاعات برای سازمان فراهم می‌کند. توسعه چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر تئوری‌های حاکمیتی شرکتی متناسب با محیط سازمان، میزان موفقیت این چارچوب در تحقق رویکرد شراکت راهبردی فناوری اطلاعات با کسب و کار به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
در مقاله حاضر، با مرور ادبیات تئوری‌های پایه حاکمیت شرکتی، تئوری‌های غالب در حاکمیت فناوری اطلاعات تعیین شده و سپس با استفاده از روش کیفی ترکیب تئوری‌ها، مدل مفهومی فرایندی تئوری حاکمیتی پایه ترکیبی توسعه یافته برای حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
نتیجه بدست آمده، یک مبنای علمی برای توسعه استاندارد حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات است که در قالب 10 فرایند، توسعه چارچوبی مبتنی بر مشارکت همه ذینفعان (تئوری ذینفعان)، تصمیم‌گیری بر مبنای رویکرد منفعت-مخاطره(تئوری هزینه تراکنش) و تامین پایدار منابع ایجادکننده مزیت رقابتی(تئوری مبتنی بر منبع) در سازمان را تضمین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها