رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه مهر البرز

10.22034/jsqm.2021.262446.1320

چکیده

ورود به هزاره سوم ، مفاهیم جدیدی از جمله شتاب، کاهش اتلافات، دسترسی سریع به اطلاعات و بهبود تصمیم سازی مدیران را وارد ادبیات نظام های مدیریتی نموده است. استفاده از نظام های اتوماسیون مدیریت فرایندهای کسب و کار به عنوان یک چالش جدید مطرح شده که اثبات تأثیر مثبت آن بر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت می تواند تأثیر شایانی در تغییر تفکر مدیران، در همسوسازی راهبردی نظام های اتوماسیون فرایندها و راهبردهای سازمان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اتوماسیون مدیریت فرآیندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در ستاد یک گروه صنعتی می پردازد. پس از بررسی نظریه ها و تحقیقات انجام شده، مدلی ارائه شده است. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای تهیه و در کل جامعه آماری توزیع شده و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند میان اتوماسیون مدیریت فرآیندها و افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت رابطه معنی داری وجود دارد. ولیکن یافته های این مطالعه رابطه معنادار بین یکپارچگی داده ها و اطلاعات با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را انکار می کند. در آخر، پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. فرومدی، ابراهیم. (1395). بررسی تأثیر خودکارسازی اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران. فصلنامه دانش انتظامی گلستان. سال هفتم، شماره دوم
 2. قرقچیان، محمد؛ فراهانی فرد، سعید. (1395). بررسی تأثیر سیستم جامع اطلاعات مدیریت و خودکارسازی اداری بر بهبود تصمیم‌سازی مدیران. اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی.
 3. رمضانیان، محمدرحیم، بساق زاده، نرجس. (1390). تأثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت‌های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان. مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 3، شماره 9. صص 41-68.
 4. رحیمی‌کیا، امین؛ قدم‌پور، عزت‌اله؛ روشن‌زاده، فاطمه (1390). بررسی نقش به‌کارگیری خودکارسازی اداری در بهره‌وری کارکنان شهرداری خرم‌آباد. مدیریت شهری. دوره 3، شماره 9. صص 41-68.
 5. شیخ بکلو، ساراصرافی‌زاده؛ اصغر؛ تیمورنژاد، کاوه. (1391). بررسی تأثیر خودکارسازی اداری بر کارایی. مدیریت توسعه و تحول. دوره 4، شماره 9. صص 53 -58.
 6. صرافی‌زاده، اصغر؛ علیپور، سمانه. (1388). بررسی تأثیر به‌کارگیری خودکارسازی اداری بر بهره‌وری منابع انسانی. مدیریت توسعه و تحول. دوره 1، شماره 3، صص 24-17.
 7. فتحی، مجید. مقدمه‌ای بر اطلاع‌رسانی و نظام‌های اطلاعات. (1380). مدیریت، شماره 51 و 52.
 8. مجیدی، اردوان. تنگناهای اجتماعی در مکانیزاسیون و توسعه سیستم‌های کامپیوتری در سازمان. (1378). گزارش کامپیوتر. شماره 137.
 9. نوروزیان قره‌تکان، فاطمه؛ محمدی، محمدعلی؛ حسن‌نژاد، مریم؛ سلطانی، سحر. (1390). بررسی اثرات سیستم‌های خودکارسازی اداری بر شاخص‌های بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. (1390) دانش و فناوری. شماره 4 ، صص154-1390.
 10. Stravinskiene, Igna., & Serafinas, Dalius. (2020). The Link between Business Process Management and Quality Management. Risk and Financial Management. vol. 13., No, pages 1-11.
 11. Karanina, Elena., & Kotandzhyan, Asya. (2020). BPM-systems in the Activity of the Transport Enterprise in Order to Ensure HR Security. Transportation research procedia. 54, Pages 58-63.
 12. Binci, Daniele., & Belisari, Sara., & Appolloni, Andrea. (2019). BPM and change management An ambidextrous perspective. Business Process Management Journal. DOI 10.1108/BPMJ-06-2018-0158.
 13. Ching Chow, Yang. (2018). The effectiveness analysis of the practices in five quality management stages for SMEs. Total Quality Management & Business Excellence. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1456010.
 14. Saab, Naef., & Helms, Remko., & Zoet, Martijn. (2018). Predictive quality performance control in BPM: proposing a framework for predicing quality anomalies. Procedia Computer Science. 138, Pages 714-723.
 15. Tornjanski, Vesna., & Marinković, Sanja., & Jančić, Željka. (2017). Towards Sustainability: effective operation sttrategies, quality management and operational excellence in banking. Quality Management and Business Excellence. vol. 19., No 44., pages 79-94.
 16. Sumaedi, Sik., & Yarmen, Medi. (2015). The Effectiveness of ISO 9001 Implementation in Food Manufacturing Companies: A Proposed Measurement Instrument. Procedia Food Science 3 (2015) 436 – 444.
 17. Psomas, Evangelos., & jiju, Antony. (2015). The effectiveness of the ISO 9001 quality management system and its influential critical factors in Greek manufacturing companies. International Journal of Production Research, Vol. 53, No. 7, 2089–2099, http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2014.965353
 18. Purelahiar, Reza., & Najafzade, Mohammad R. (2015). The Association between Office Automation and Improvement of Decisionmaking and Productivity of Employees of Youth and Sport Offices of West Azerbaijan Province. International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (6), 672-676
 19. Janem Yan Jianga., & Chi-Wei, Liub. (2015). High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital. Human Resource Management Review. Volume 25, Issue 1, March 2015, Pages 126–137
 20. Jiju, Antonyb. (2014). The effectiveness of the ISO 9001 quality management system and its influential critical factors in Greek manufacturing companies Evangelos Psomasa and, UK. Intetrnational journal of production rresearch. Doi: 1080/00207543.2014.965353
 21. Darwish H., & Saki, N., & Sahraei, M., & Zakrifar, F. & Talebi SM. (2014). Effects of Automated Office Systems (Automation) on Improve Decision-Making of Staff Managers (At the Airports Company of Country). Educ. Manage. Stud., 4 (3): 554-564.
 22. Hakkak, Mohammad. Ghodsi, Masoud. (2014). The survey relationship between office automation and employees performance in the yield tax affairs office Studying. International Journal of Educational Research and Technology Volume 5 [4] December 2014: 49–56.
 23. Hosseinian, Reza. Salagegheh, Sanjar. & Gholami, Abdolkhalegh. (2014), Studying the effect of office automation on managers and employees’ performance of grains company and business services in kohgilueh-va boyerahmad, fars, and bushehr provinces. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 4 (S4), pp. 1279-1288/Hosseinian et al.
 24. Lu, Jinhua., & Gao, Xiaoping. (2013). Design and Realization of On-line Enterprise Office Automation System. International Workshop on Information and Electronics Engineering (IWIEE). Procedia Engineering 29
 25. Azma, Fereydoon. & et al. (2012). Studying the Effect of office Automation on Improving management decision. Procedia Technology 1 ( 2012 ) 153 – 157
 26. Rezaei, A.R., & T. Çelik., & Y. Baalousha. (2011). Quality and effectiveness in Web-based customer support systems. Department of Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus, Via Mersin 10, Turkey.
 27. Aggelogiannopoulos, D., H. Drosinos, P. Athanasopoulos. (2007) .Implementation of a quality management system (QMS) according to the ISO 9000 family in a Greek small-sized winery: A case study. Department of Food Science and Technology, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Agricultural University of Athens, 75, Iera Odos Street, Votanicos, GR-118 55 Athens, Greece
 28. Negash, Solomon.,& Ryan, Terry.,& Igbaria, Magid. (2003). Performance measurement in a quality management system. Information & Management. 40 (2003) 757–768