رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه مهر البرز

چکیده

ورود به هزاره سوم ، مفاهیم جدیدی از جمله شتاب، کاهش اتلافات، دسترسی سریع به اطلاعات و بهبود تصمیم سازی مدیران را وارد ادبیات نظام های مدیریتی نموده است. استفاده از نظام های اتوماسیون مدیریت فرایندهای کسب و کار به عنوان یک چالش جدید مطرح شده که اثبات تأثیر مثبت آن بر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت می تواند تأثیر شایانی در تغییر تفکر مدیران، در همسوسازی راهبردی نظام های اتوماسیون فرایندها و راهبردهای سازمان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اتوماسیون مدیریت فرآیندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در ستاد یک گروه صنعتی می پردازد. پس از بررسی نظریه ها و تحقیقات انجام شده، مدلی ارائه شده است. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای تهیه و در کل جامعه آماری توزیع شده و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند میان اتوماسیون مدیریت فرآیندها و افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت رابطه معنی داری وجود دارد. ولیکن یافته های این مطالعه رابطه معنادار بین یکپارچگی داده ها و اطلاعات با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را انکار می کند. در آخر، پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها