بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

مقوله ورزش در بخشهای مختلف نیروهای مسلح از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سالیان گذشته، فعالیت‌های ورزشی به طور جدی در دستور کاراین سازمان قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 280 نفر از مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای بین المللی نیروهای مسلح سال 1393- 1397 بودند که بر طبق جدول کرجسی و مورگان حداقل حجم نمونه پژوهش حاضر 147 نفر بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعدیل یافته الویت‌بندی عوامل کیفیت و موفقیت ورزشی سجادی استفاده شد. طیف نمره‌گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود و از آزمون دوجمله‌ای با فاصله اطمینان کلوپر - پیرسون برای بررسی مؤثر بودن عوامل مدیریتی، رفتاری و محیطی و از آزمون ناپارامتری فریدمن و آزمون تعقیبی نمنیی، برای اولویت بندی این عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین رتبه‌ی عوامل ساختاری و عوامل رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤) و تفاوت مجموع رتبه‌ها نشان داد که بین میانگین رتبه عوامل ساختاری و عوامل محیطی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤)، تفاوت مجموع رتبه ها نیز نشان داد که میانگین رتبه عوامل ساختاری بیشتر از میانگین رتبه عوامل محیطی است؛ بین میانگین رتبه عوامل رفتاری و عوامل محیطی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤)، تفاوت مجموع رتبه‌ها نشان داد که میانگین رتبه عوامل رفتاری بیشتر از میانگین رتبه عوامل محیطی است. ﺑﺎ توجه به اثرگذار ﺑﻮدن این ﺷﺎﺧﺺ هاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢهای ورزﺷﯽ، به مدیران ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توصیه می شود، ضمن شناخت عوامل موفقیت و سرمایه‌گذاری مناسب ، تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، سیروس (2012) بررسی و تعیین عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران، پایان‌نامه دکتری، به راهنمایی فرزاد غفوری ،دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 2. تندنویس، ‌فریدون، قاسمی، ‌محمد‌هادی. (2007). مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان، و صاحب‌نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور. المپیک, 40 (15), 17-30.
 3. خدادادی، ‌محمدرسول. (2016). امکان‌سنجی موفقیت تیم‌های ورزشی استان آذربایجان‌شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 34 (15), 41-54.
 4. رضایی صوفی، شعبانی، عباس. (2017). تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT). مدیریت و توسعه ورزش, 6 (1), 87-103.
 5. سجادی، سید نصرالله، صفری، ساعتچیان، وحید، رسولی. (2013). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی , 3 (5), 1-14.
 6. سجادی، سید نصرالله. (2002). بررسی علل ناکامی تیم­های ملی فوتبال جوانان در مسابقات آسیایی 1978-1998. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، تهران.
 7. سجادی، سید نصرالله. (2004). بررسی نحوه اجرای برنامه­های تمرینی تیم ملی دو و میدانی و شمشیربازی به‌منظور شرکت در بازی­های آسیایی 2002 پوسان. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، تهران.
 8. سجادی، سید نصرالله؛ صفری، حمیدرضا، ساعتچیان، وحید، رسولی، سید مهدی. (2014). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی­های آسیایی 2010 گوانجو. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال سوم، شماره 5.
 9. شعبانی بهار، عرفانی، نصراله، گودرزی، محمود، منصف، علی. (2015). کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین شاخص‌های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم‌های ایران در رویدادهای بین‌المللی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی, 3 (3), 117-131.
 10. شعبانی، عباس. (2017). مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیروهای مسلح کشور. فصلنامه مدیریت نظامی, 17 (66), 93-114.
 11. ضمیری کامل، علی، سلیمانی، ایزدی مهر. (2015). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه‌یابی به تیم‌های ملی. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی, 4 (8), 103-112.
 12. عباسقلی پور، خواجوی. (2017). بررسی سطوح انگیزشی و دلایل موفقیت و شکست بانوان ورزشکار نخبه و زیرنخبه ورزش‌های انفرادی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 7 (13), 13-23.
 13. علی دوست قه‌فرخی، ابراهیم، سجادی، سید نصرالله، محمودی، احمد، ... وحید. (2014). بررسی اولویت‌ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور. نشریه مدیریت ورزشی, 6 (2), 231-246.
 14. غفوری، هنری، حبیب، قادری، جعفر علی. (2018). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 1397 (24), 137-162.
 15. کشاورز، لقمان، بهمن زاده،کشاورز. (2019). تحلیل عوامل مؤثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2022. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 6 (2), 25-40.
 16. موسوی راد، سیده طاهره. (2019). شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی, 8 (2), 53-62.
 17. Böhlke, N., & Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport systems. Management decision, 47 (1), 67-84.
 18. Čustonja, Z., & Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic games–does Croatia have any chance?. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 43 (1.), 107-114.‏
 19. De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European sport management quarterly, 6 (2), 185-215.
 20. De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport management review, 12 (3), 113-136.
 21. De Bosscher, V., Shibli, S., Van Bottenburg, M., De Knop, P., & Truyens, J. (2010). Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: a mixed research methods approach. Journal of sport management, 24 (5), 567-600.
 22. Gilbertson, D. W. (2000). Transformational Leadership in Australasian Sports Organisations. New Zeal Innov Compet Proj Victoria Univ Wellingt, 65-81.
 23. Hyde, K., & Pritchard, A. (2009). Twenty cricket: An examination of the critical success factors-Sotiriadou. K, and Shilbury, D, 113-136.
 24. Luiz, J. M., & Fadal, R. (2011). An economic analysis of sports performance in Africa. International Journal of Social Economics.
 25. Oakley, B., & Green, M. (2001). The production of Olympic champions: International perspectives on elite sport development systems. European Journal for Sports Management, 83-105.
 26. Onağ, Z., & Tepeci, M. (2014). Team effectiveness in sport teams: The effects of team cohesion, intra team communication and team norms on team member satisfaction and intent to remain. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 420-428.
 27. Pawlowski, T., Downward, P., & Rasciute, S. (2013). Sport Management Review.
 28. Shabani Bahar, G., Erfani, N., Goodarzi, M., & Monsef, A. (2015). Application of path analysis model in explaining Indicators that have influence on success of sports teams in international events. Applied Research in Sport Management, 3 (3), 117-131.‏