بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

مقوله ورزش در بخشهای مختلف نیروهای مسلح از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سالیان گذشته، فعالیت‌های ورزشی به طور جدی در دستور کاراین سازمان قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 280 نفر از مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای بین المللی نیروهای مسلح سال 1393- 1397 بودند که بر طبق جدول کرجسی و مورگان حداقل حجم نمونه پژوهش حاضر 147 نفر بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعدیل یافته الویت‌بندی عوامل کیفیت و موفقیت ورزشی سجادی استفاده شد. طیف نمره‌گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه‌ای بود و از آزمون دوجمله‌ای با فاصله اطمینان کلوپر - پیرسون برای بررسی مؤثر بودن عوامل مدیریتی، رفتاری و محیطی و از آزمون ناپارامتری فریدمن و آزمون تعقیبی نمنیی، برای اولویت بندی این عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین رتبه‌ی عوامل ساختاری و عوامل رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤) و تفاوت مجموع رتبه‌ها نشان داد که بین میانگین رتبه عوامل ساختاری و عوامل محیطی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤)، تفاوت مجموع رتبه ها نیز نشان داد که میانگین رتبه عوامل ساختاری بیشتر از میانگین رتبه عوامل محیطی است؛ بین میانگین رتبه عوامل رفتاری و عوامل محیطی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P≤)، تفاوت مجموع رتبه‌ها نشان داد که میانگین رتبه عوامل رفتاری بیشتر از میانگین رتبه عوامل محیطی است. ﺑﺎ توجه به اثرگذار ﺑﻮدن این ﺷﺎﺧﺺ هاﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢهای ورزﺷﯽ، به مدیران ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توصیه می شود، ضمن شناخت عوامل موفقیت و سرمایه‌گذاری مناسب ، تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها