نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران.

2 استاد و مدیر گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و ‌تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران.

10.22034/jsqm.2021.284324.1321

چکیده

در دنیای پرتلاطم امروز، مزیت رقابتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران است که برای تحقق آن، نظریه‌های بسیاری مطرح‌شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا بر عملکرد سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعة آماری شامل مدیران و کارشناسان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌باشد(438 نفر) که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونة موردنظر برابر 292 محاسبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها بر اساس آزمون‌های رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزارSmartPls تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهای نوآوری و قابلیت‌های پویا، اثر مثبت و معنا‌داری در مدیریت عملکرد دارند و قابلیت‌های پویا نیز اثر مثبت و معناداری در نوآوری دارد. علاوه بر این ثابت شد که متغیر نوآوری، رابطه میان قابلیت‌های پویا و مدیریت عملکرد را میانجی‌گری­ می‌کند. نتایج تائید نمود که نوآوری و قابلیت‌های پویا، می‌توانند عامل ارتقای عملکرد باشند و برای بهبود مستمر عملکرد و متعاقباً کسب برتری رقابتی، باید بستر مناسبی جهت حمایت از نوآوری و نگرش قابلیت‌های پویا فراهم باشد.
نتایج تایید نمود که نوآوری و قابلیت‌های پویا، می‌توانند عامل ارتقای عملکرد باشند و برای بهبود مستمر عملکرد و متعاقباً کسب برتری رقابتی، باید بستر مناسبی جهت حمایت از نوآوری و نگرش قابلیت‌های پویا فراهم باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 1-31
  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400